Kontakt

Biuro Obsługi Klienta:

tel. 22 276 28 28

(od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00 – 20.00)

bok@envelo.pl

Envelo

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
02-685 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych

Jakub Szajdziński

e-mail: inspektorODO@envelo.pl

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000425263, kapitał zakładowy 11.000.000,00 zł (w całości wpłacony), NIP 525-25-33-454.