Polityka prywatności

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności

Spis treści:

 1. Dane identyfikacyjne Administratora Danych Osobowych
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych
 3. Współadministracja zewnętrznymi serwisami internetowymi
 4. Rodzaje zbieranych danych osobowych w Serwisie internetowym
 5. Cele przetwarzania danych osobowych
 6. Źródło danych osobowych
 7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
 8. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim
 9. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 10. Profilowanie danych osobowych
 11. Prawa osób, których dane są przetwarzane
 12. Kontakt w sprawie realizacji praw osób, których dane są przetwarzane
 13. Informowanie o naruszeniach bezpieczeństwa danych osobowych
 14. Polityka Plików Cookies
 15. Postanowienia końcowe
 1. Administratorem Danych Osobowych Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.envelo.pl, zwanej dalej Serwisem internetowym, jest Poczta Polska Usługi Cyfrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000425263, NIP: 5252533454, REGON: 146182054, zwanym dalej Administratorem Danych Osobowych. Kontakt: adres e-mail: bok@envelo.pl.
 2. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, należy kierować na następujący adres e-mail: inspektorODO@envelo.pl  lub w formie pisemnej na adres ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa.
 3. W przypadku występowania odesłania, zawierającego hiperłącze do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych między Administratorem niniejszego Serwisu internetowego a Administratorem danej zewnętrznej witryny występuje relacja współadmininistracji. Współadministracja ogranicza się wyłącznie do danych w zakresie niezbędnym do operacji związanych z funkcjonowaniem danego przycisku. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji czy dostawców serwisów społecznościowych. Nasi Współadministratorzy w obrębie niniejszego Serwisu internetowego to:
  • Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook, Instagram) z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia,
  • Twitter International Unlimited Company (Twitter) z siedzibą pod adresem: Fenian Strees DO2 F663 Dublin, Irlandia,
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn) z siedzibą pod adresem: Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2.
 4. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
  • Imię (imiona) i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszej Platformy Envelo (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rejestracyjnego (na etapie aktywacji konta), formularza zamówienia usługi (w tym usługi dotyczącej uwierzytelnienia Konta Envelo i założenia za jego pomocą Profilu Zaufanego), formularza kontaktowego, a także formularza umożliwiającego rozpoczęcie czatu, dostępnego na naszej Platformie Envelo, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z naszej oferty,
  • adres zamieszkania lub korespondencyjny – jest niezbędny do prawidłowej realizacji usług; jego wskazanie jest konieczne w przypadku dokonania zakupu usługi na naszej platformie Envelo,
  • nick – może być przetwarzany w przypadku kontaktu za pośrednictwem czatu dostępnego na naszej Platformie Envelo,
  • Envelo ID – indywidualny numer klienta, stanowiący jego identyfikator na Platformie Envelo. Identyfikator klienta jest publikowany po zalogowaniu się Użytkownika do Konta Envelo, w zakładce Moje Dane.
  • numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów), a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza zamówienia usługi (w tym usługi dotyczącej uwierzytelnienia Konta Envelo i założenia za jego pomocą Profilu Zaufanego), formularza kontaktowego, dostępnego na naszej Platformie Envelo lub poczty tradycyjnej, w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z realizacją usług na Państwa rzecz, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z naszą ofertą,
  • adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszej Platformy Envelo (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia usługi (w tym usługi dotyczącej uwierzytelnienia Konta Envelo i założenia za jego pomocą Profilu Zaufanego) lub formularza kontaktowego, a także formularza umożliwiającego rozpoczęcie czatu dostępnego na naszej Platformie Envelo, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym; poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożonego zamówienia, kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizacją zamówienia, jak również odpowiadamy na pytania związane z naszą ofertą,
  • NIP, nazwa firmy – pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP, a także od przedsiębiorców, którzy decydują się na zawarcie z nami umowy na regularne świadczenie usług lub skorzystają z usługi założenia Konta Envelo i jego uwierzytelnienia do Konta Zaufanego dla klientów biznesowych,
  • PESEL – pobieramy od użytkowników (w tym klientów lub potencjalnych klientów), którzy zdecydują się na uwierzytelnienie swojego konta i założenie Profilu Zaufanego przez Envelo oraz od przedsiębiorców, którzy decydują się na zawarcie z nami umowy na regularne świadczenie usług,
  • REGON – pobieramy od użytkowników (w tym klientów lub potencjalnych klientów), będących przedsiębiorcami, którzy zdecydują się na uwierzytelnienie swojego konta i założenie Profilu Zaufanego przez Envelo;
  • Rodzaj dokumentu tożsamości – pobieramy od użytkowników (w tym klientów lub potencjalnych klientów), którzy zdecydują się na uwierzytelnienie swojego konta i założenie Profilu Zaufanego przez Envelo;
  • Seria i numer dokumentu – pobieramy od użytkowników (w tym klientów lub potencjalnych klientów), którzy zdecydują się na uwierzytelnienie swojego konta i założenie Profilu Zaufanego przez Envelo;
  • Kraj wydania dokumentu tożsamości – pobieramy od użytkowników (w tym klientów lub potencjalnych klientów), którzy zdecydują się na uwierzytelnienie swojego konta i założenie Profilu Zaufanego przez Envelo;
  • Data wydania dowodu osobistego – pobieramy od użytkowników (w tym klientów lub potencjalnych klientów), którzy zdecydują się na uwierzytelnienie swojego konta i założenie Profilu Zaufanego przez Envelo;
  • Termin ważności dowodu osobistego – pobieramy od użytkowników (w tym klientów lub potencjalnych klientów), którzy zdecydują się na uwierzytelnienie swojego konta i założenie Profilu Zaufanego przez Envelo;
  • Adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  • ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw (w tym dane osobowe koordynatora, osoby reprezentującej wprowadzane do formularza umożliwiającego zawarcie umowy) lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszej Platformy Envelo (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów) za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularzy dostępnych na Platformie Envelo, czatu, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
 5. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 6. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
  • przesyłania informacji marketingowych zgodnie z uzyskaną od Państwa zgodą – tj. za pośrednictwem wybranego przez Państwa kanału kontaktu, tj. poprzez wiadomości e-mail lub wiadomości SMS lub połączenia telefoniczne wykonywane przez naszych konsultantów (art. 6 ust. 1 lit a. RODO) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie wycofania zgody przez Państwa lub zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych,
  • zawierania i wykonywania umów w związku z oferowanymi przez nas usługami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) –  w tym zakresie dane przestaną być przetwarzane w momencie zrealizowania danej umowy,
  • prowadzenia indywidualnego konta użytkownika na naszej platformie Envelo (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie usunięcia konta przez użytkownika,
  • uwierzytelnienia danych w placówce pocztowej oraz ich weryfikacji w trakcie realizacji usługi uwierzytelnienia Konta Envelo, celem uzyskania dostępu do Profilu Zaufanego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie usunięcia konta przez użytkownika,
  • wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w szczególności prowadzenia dokumentacji, wystawianie faktur, itp.  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych,
  • bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem platformy Envelo w szczególności za pośrednictwem korespondencji e-mail oraz czatu dostępnego na platformie Envelo, a także korespondencji tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie odpowiedzi na dane pytanie lub pytania,
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń.
 7. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych jesteście Państwo, tj. osoby, których dane dotyczą.
 8. Dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 9. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 10. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności  w ramach Serwisu internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności następującym podmiotom:
  • świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy.
 11. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO.
 12. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych,  ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
  • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
  • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
  • wycofania zgody w dowolnym momencie, o czym mowa w art. 7 ust. 3 RODO,
  • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
  • w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 10 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
 13. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 1 lub 2 powyżej.
 14. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 15. Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się pod adresem: https://www.envelo.pl/pomoc/polityka-prywatnosci-i-inne-dokumenty/polityka-plikow-cookies/
 16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Rozwijamy się dla Ciebie

Informujemy, że w dniu 25-05-2024 r. w godzinach 4.00-8.00 zaplanowaliśmy prace serwisowe na naszej stronie internetowej. W tym czasie może nastąpić niedostępność serwisu.
Jeśli to możliwe – niezbędne zakupy zrób wcześniej.

Usprawniamy działanie naszej platformy, dziękujemy za zrozumienie i przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Rozumiem