Mecenas Monika – okiem prawnika odc. 31

Oczko się odlepiło temu misiu[1], czyli jak reklamować wadliwy towar
cz. II RĘKOJMIA

Niewiele osób wie, iż nawet jeśli nie otrzymamy gwarancji na określony towar, to nie pozbawia nas to uprawnienia do jego reklamowania. Z samych bowiem przepisów kodeksu cywilnego wynika nasze uprawnienie do zgłoszenia niezgodności towaru z umową (o różnicach między rękojmią, a gwarancją pisałam tu : https://www.envelo.pl/aktualnosci/mecenas-monika-okiem-prawnika-odc-29/).

Wada i co dalej?

Gdy okazało się, iż nabyty przez nas towar nie odpowiada naszym oczekiwaniom powinniśmy w tym zakresie zgłosić się do sprzedawcy. Przepisy prawa nie przewidują jak tego dokonać, jednak dla celów dowodowych najlepiej zrobić to na piśmie.

Termin zgłoszenia wady

Obecnie brak jest ustawowych terminów na zgłoszenie wady. Zgodnie jednak z przyjętą praktyką zgłoszenie takie dokonywanie jest niezwłocznie po wykryciu wady. Co ciekawe, jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Oznacza to nic innego jak to, że w takim wypadku to sprzedający musi udowodnić, że wada powstała z naszej winy. Gdy tego nie zrobi uznaje się, iż wina leży po jego stronie.

Dostarczenie rzeczy – kto za to płaci?

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. I tu, podobnie jak przy rękojmi – jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje (np. wielkie łóżko lub meble przykręcone do ściany).

Ile czasu na naprawę?

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Krótko mówiąc, w przypadku milczenia sprzedającego przez 14 dni nasza reklamacja staje się rozpatrzona pozytywnie. Gdyby po tym okresie sprzedający próbował zmienić decyzję, to nie będzie to możliwe, gdyż mógłby narazić się na konsekwencje prawne. I nie pomoże tłumaczenie, że był chory, miał natłok spraw, czy też zapomniał. Trudno – gapowe się płaci!!!

Terminy rękojmi

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Czego możemy żądać?

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. I najczęściej w praktyce mamy najpierw do czynienia z naprawą zgłoszonych wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli zatem mamy do czynienia z drugim zgłoszeniem dotyczącym tej samej wady mamy prawo żądać wymiany rzeczy na nową.

I uwaga!!! Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Jeżeli zatem kupiliśmy świadomie rzecz uszkodzoną (co zazwyczaj wiąże się z rabatem cenowym z tytułu takiej wady), to nie możemy później reklamować tej wady i dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi, co jest raczej oczywiste, ale lepiej to powiedzieć głośno.

Tyle z grubsza, życzę udanych zakupów bez wad!

Autorka: Monika Sobczyńska (radca prawny)

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, służy jedynie jako punkt wyjścia i nie stanowi porady prawnej, ani też nie może zostać uznany za świadczenie pomocy prawnej, w tym poradę, opinię prawną, wykładnię prawa lub konsultację prawną w jakiejkolwiek sprawie czy też chęci ich wyrażenia. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania należy skonsultować się z radcą prawnym, adwokatem lub specjalistą w danej dziedzinie.

[1] „Miś”, reż. Stanisław Bareja

Monika Sobczyńska - radca prawny