Informacje dla konsumentów

Znajdziesz tutaj informacje jak odstąpić od umowy zawartej na odległość

Informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z 30 maja 2014
(Dz.U. z 2014 poz. 827), w tym informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania
oraz akceptowanych sposobach płatności za zamawiane Usługi, znajdziesz tutaj:

Szanowny Konsumencie, prosimy – sprawdź przed skorzystaniem z danej Usługi, czy przysługuje Ci ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość (informacja ta jest podawana przez nas zawsze przed zawarciem umowy o daną Usługę oraz w trakcie jej zamawiania na Platformie Envelo, a także potwierdzana po zawarciu umowy). Twoje prawa w zakresie odstąpienia od umowy zawieranej na odległość kształtują się następująco:

1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość o daną Usługę może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy o daną Usługę bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem postanowień punktów 2 – 4 poniżej. Jeśli Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia ze względu na istotę Usługi, wówczas bieg terminu do odstąpienia od Umowy o daną Usługę biegnie od dnia zawarcia tej Umowy. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy o daną Usługę, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od tej Umowy, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o daną Usługę drogą elektroniczną – poprzez wysłanie oświadczenia na adres email bok@envelo.pl lub na stronie www.envelo.pl, przy czym wówczas Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Użytkownikowi na jego Skrzynkę Envelo lub wskazany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie otrzymania tak złożonego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o daną Usługę. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o daną Usługę może zostać złożone również z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od Umowy dostępnego na www.envelo.pl, lecz skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

2. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika będącego Konsumentem od Umowy o daną Usługę zgodnie z postanowieniami punktu 1 powyżej, Umowę tę uważa się za niezawartą, przy czym Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy o daną Usługę, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Usługodawca dokona zwrotu płatności na rzecz Użytkownika w sposób, który nie wiąże się dla Użytkownika z żadnymi kosztami. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Użytkownik będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, a jeżeli wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, wówczas Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Użytkownik ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy o daną Usługę, przy czym do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Użytkownik będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od Umowy o daną Usługę po zgłoszeniu Usługodawcy żądania wykonania danej Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o daną Usługę, wówczas Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od tej Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie o daną Usługę ceny lub wynagrodzenia.

4. Prawo odstąpienia od Umowy o daną Usługę nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umowy:
a. O świadczenie Usługi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o daną Usługę i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od danej Umowy.

Jeśli przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy o daną Usługę, możesz użyć następującego formularza zawierającego oświadczenie o odstąpieniu, ale nie jest to obowiązkowe:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Adresat: Poczta Polska Usługi Cyfrowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta możliwy jest pod numerem telefonu: (+48) 22 276 28 28 (opłata zgodnie z taryfa dostawcy usług telekomunikacyjnych, z której korzysta Użytkownik) lub e-mailem na adres: bok@envelo.pl.
– Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej Usługi __________________
– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) ______________
– Adres Konsumenta(-ów) _______ w tym adres email podany przy zamawianiu Usługi
– Podpis Konsumenta(-ów)
_______ (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data _______

Rozwijamy się dla Ciebie

Informujemy, że w dniu 25-05-2024 r. w godzinach 4.00-8.00 zaplanowaliśmy prace serwisowe na naszej stronie internetowej. W tym czasie może nastąpić niedostępność serwisu.
Jeśli to możliwe – niezbędne zakupy zrób wcześniej.

Usprawniamy działanie naszej platformy, dziękujemy za zrozumienie i przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Rozumiem