Polityka prywatności platformy Envelo

Szanowny Kliencie, w celu skorzystania z naszych usług lub w celu bycia o nich informowanym powierzasz nam swoje dane osobowe.

Z naszej Polityki prywatności dowiesz się np. w jakim celu gromadzimy Twoje dane, jakie dane przetwarzamy, a także jakie masz prawa w zakresie swoich danych. Gdybyś chciał się z nami skontaktować, znajdziesz tutaj również adresy (w tym email) i numery telefonów do osób, które mogą udzielić Ci więcej informacji.

Przed skorzystaniem oraz w trakcie korzystania z Usług/i dostępnych na platformie Envelo.pl lub poprzez Aplikację Mobilną Envelo przekazujesz nam swoje dane. Część z tych danych może mieć charakter danych osobowych, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania i korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Wśród danych gromadzonych przez nas w celu rozpoczęcia świadczenia lub w trakcie korzystania z Usług, mogą znaleźć się również inne dane, w tym dane związane ze świadczeniem Usług i funkcjonowaniem platformy Envelo.pl lub Aplikacji Mobilnej Envelo (gromadzone na przykład w logach systemowych).

 1. Kilka pojęć wykorzystywanych w Naszej Polityce prywatności
  1. Co to jest platforma Envelo.pl? Pod pojęciem tym rozumiemy prowadzoną przez nas platformę internetową, w postaci zorganizowanego systemu teleinformatycznego, utrzymywaną przez nas oraz dostępną pod adresem internetowym https://envelo.pl/, w ramach której dostępne są m.in. Skrzynka Envelo i Usługi Envelo.
  2. Opracowaliśmy dla Ciebie również Aplikację Mobilną Envelo (możesz z niej skorzystać w dowolnym miejscu, wystarczy do tego smartfon lub tablet z dostępem do Internetu). Jest to oprogramowanie (aplikacja na urządzenia mobilne) o nazwie „Envelo”, które Ci udostępniamy, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Ciebie urządzeniu mobilnym, spełniającym wymagania opisane w Regulaminie Aplikacji Mobilnej Envelo, służące do korzystania z niektórych naszych Usług oraz zapewniania mobilnego dostępu do funkcjonalności dotyczących naszych Usług (z określonymi odrębnościami dla kanału mobilnego), a także innych usług (np. funkcjonalności dotyczących usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polską S.A.). Aplikacja Mobilna Envelo pozwala w szczególności na przeglądanie zbioru opracowanych przez nas Awersów, wprowadzanie i przeglądanie Twoich Awersów, komponowanie własnej Neokartki Mobilnej, przesyłanie Neokartki Mobilnej do systemu informatycznego w celu jej konwersji na dokument nadający się do druku oraz w szczególności na: wyszukanie najbliższej dla Ciebie placówki pocztowej lub skrzynki pocztowej, zamówienie kuriera, śledzenie przesyłki, znalezienie kodu pocztowego i odbieranie Neorachunków.
  3. Usługa/i to odpowiednio usługa bądź usługi świadczone przez PPUC jako administratora Twoich danych dostępne na platformie Envelo.pl lub poprzez Aplikację Mobilną Envelo, a w szczególności: Neoznaczek, Neokartka, Neopaczka, Neolist (w tym masowy), Neofaktura, Neorachunki, Skrzynka Envelo. Jako Usługi nie traktujemy funkcjonalności w ramach platformy Envelo.pl lub Aplikacji Mobilnej Envelo zapewniających jedynie dostęp do usług świadczonych przez inne podmioty (np. przez Pocztę Polską S.A. lub przez operatorów płatności elektronicznych lub sms premium).
  4. Dane Użytkownika to wszelkie dane tekstowe, graficzne, zdjęcia, w tym również dane osobowe, które wprowadzasz w trakcie korzystania z Usługi (w tym dane Nadawcy i Adresata, które wpisujesz w elektronicznym formularzu Usługi). Jeśli poszukujesz informacji o wymogach dotyczących praw autorskich i pokrewnych co do korzystania z utworów, wykorzystania wizerunku lub innych przedmiotów praw własności intelektualnej, to znajdziesz je w Regulaminie korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo, Regulaminie Aplikacji Mobilnej Envelo oraz w regulaminach dotyczących innych Usług.
  5. Polityka prywatności platformy Envelo.pl stanowi integralną część regulaminów Usług dostępnych do korzystania na platformie Envelo.pl oraz poprzez Aplikację Mobilną Envelo. Określiliśmy w niej zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych na platformie Envelo.pl, w Aplikacji Mobilnej Envelo oraz w ramach korzystania z dostępnych poprzez nie Usług.
  6. W zakresie ochrony danych osobowych przestrzegamy wymogów Rozporządzenia RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
  7. Użytkownikiem jest zamierzająca korzystać lub korzystająca z Usług odpowiednio osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej dopuszczona do obrotu prawnego lub osoba fizyczna – mająca zdolność do czynności prawnych (lub w przypadkach przewidzianych prawem obowiązującym w Polsce – mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych).
   W przypadku osoby fizycznej Użytkownikiem może być również dziecko, które ukończyło lat 13 zgodnie z polskim kodeksem cywilnym – w zakresie umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego (do czego nie wlicza się umowy w zakresie korzystania ze Skrzynki Envelo). Zgodnie z art. 8 ust 1 Rozporządzenia RODO danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia udostępnionych na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia RODO), w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego, nie będziemy przetwarzać do czasu uzyskania zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
  8. W celu jak najlepszego i jak najszybszego zrealizowania naszych Usług korzystamy z potencjału Podwykonawców PPUC, czyli podmiotów, z którymi współpracujemy przy świadczeniu poszczególnych Usług. Realizują oni w szczególności zadania związane z wydrukiem czy nadaniem przesyłek, jak również wspierają nas w zadaniach związanych z utrzymaniem infrastruktury IT. Pragniemy również poinformować Cię, że np. Poczta Polska S.A. świadcząca usługi pocztowe jako operator pocztowy oraz Operatorzy Płatności Elektronicznych, nie są podwykonawcami PPUC w zakresie świadczonych przez te podmioty usług, lecz są odrębnym administratorem Twoich danych osobowych, przetwarzającym je w oparciu o odrębną podstawę prawną.
  9. Na koniec kilka szczegółów o nas – o PPUC jako administratorze danych. PPUC to umowny skrót nazwy (firmy) naszej Spółki: Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000425263, kapitał zakładowy 11 000 000,00 zł, w całości wpłacony, NIP: 525-25-33-454.
 2. Dane osobowe
  Czy możemy przetwarzać Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie następujących przepisów Rozporządzenia RODO:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b) – w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której te dane dotyczą, lub gdy potrzebujemy tych danych do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której te dane dotyczą – tj. w sytuacji gdy potrzebujemy ich w celu przygotowania lub realizacji dla Ciebie Usług/i dostępnych na platformie Envelo.pl lub poprzez Aplikację Mobilną Envelo, ewentualnie w celu wyjaśnienia okoliczności korzystania z Usług/i niezgodnie z regulaminami Usług/i lub z obowiązującymi przepisami prawa;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) – w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze (np. rozpatrywanie reklamacji, rozliczenia podatkowo-księgowe, wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta);
  3. art. 6 ust. 1 lit. f) – w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (takich jak dochodzenie roszczeń – po zakończeniu umowy) realizowanych przez administratora (czyli przez nas), z wyjątkiem sytuacji, w których Twoje prawa i wolności powinny mieć nadrzędny charakter, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  4. art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji, gdy wyrazisz dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów nie objętych przepisami wskazanymi powyżej, w szczególności gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie naszych materiałów marketingowych (informacji o naszych produktach, promocjach i najnowszych ofertach). Pamiętaj, że masz prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.

  Ponadto będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, ze zm.).

  O sposobach przetwarzania przekazanych przez Ciebie danych decyduje administrator danych osobowych, w zakresie przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów lub odpowiednio na podstawie udzielonej zgody, którym jesteśmy my, czyli Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000425263 kapitał zakładowy 11 000 000,00 zł, w całości wpłacony, NIP: 525-25-33-454.

  Administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych w zakresie świadczenia usług pocztowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, NIP 525-000-73-13, KRS 00 00 33 49 72, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, kapitał zakładowy: 774 140 000,00 zł, w całości wpłacony.

  Administratorem wprowadzonych przez Ciebie danych osobowych (takich jak dane Adresatów lub dane osobowe zawarte w Twojej korespondencji) jesteś Ty. W przypadku, gdy w związku z korzystaniem z Usług/i, przekażesz nam dane osobowe dotyczące innych osób (np. Adresatów Twoich Neokartek, Neopaczek lub Neolistów) będziemy je przetwarzać wyłącznie w zakresie Usługi świadczonej dla Ciebie. Po wprowadzeniu przez Ciebie tych danych w związku z korzystaniem z naszych Usług i zakupu konkretnej Usługi Twoje zamówienie jest wysyłane do realizacji. Oznacza to, że nie będziesz miał możliwości zmiany tych danych (za wyjątkiem usługi Neoznaczek). Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do posiadania odpowiedniego tytułu prawnego, np. uzyskania zgody tych osób, na przetwarzanie ich danych osobowych oraz wykonania wszelkich obowiązków (w tym informacyjnych o przysługujących im prawach) w zakresie przetwarzania ich danych osobowych w celach innych niż użytek domowy lub osobisty.

  W przypadku gdybyś miał zamiar skorzystać (do czego Cię zachęcamy) lub w przypadku, gdy już skorzystasz z naszych Usług (za co dziękujemy) pamiętaj, że:

  1. podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania przez Ciebie z naszych Usług/i;
  2. Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy wyłącznie w zakresie zawartym w formularzu rejestracyjnym (założenie Skrzynki Envelo) lub formularzu Usług/i;
  3. wprowadzane przez Ciebie dane osobowe powinny być zgodne z prawdą, aktualne i nie mogą wprowadzać w błąd – inaczej nie możemy Ci zagwarantować poprawnego wykonania Usług/i;
  4. w przypadku jakiejkolwiek zmiany danych osobowych, powinieneś niezwłocznie je zaktualizować – jeśli tego nie uczynisz nie możemy Ci zagwarantować poprawnego wykonania Usług/i.

  Zobowiązujemy się szczególnie chronić prywatność Dzieci (czyli w rozumieniu RODO dla potrzeb zgody – każdej osoby, która nie ma jeszcze ukończonych 16 lat). Zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO w zakresie przetwarzania danych Dziecka na podstawie zgody w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego, gdy zapytamy o wiek, to jedynie w celu ustalenia, czy Dziecko ma ukończone 16 lat – nie będziemy albowiem mogli przetwarzać danych Dzieci w wieku 13-15 lat w oparciu o zgodę marketingową Dziecka, chyba że zostanie ona udzielona lub zaaprobowana przez osobę sprawującą nad Dzieckiem władzę rodzicielską lub opiekę (więcej szczegółów w treści zgody marketingowej na www.envelo.pl).

  Jeżeli Dziecko, które ukończyło 13 lat, będzie chciało skorzystać z naszej Usługi neokartki lub dostarczenia neoznaczka (ale nie innej), wówczas na podstawie art. 20 polskiego Kodeksu cywilnego nie będziemy potrzebowali zgody jego opiekuna prawnego. Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia nie mogą zgodnie z polskim prawem zawrzeć z nami umowy.

  Możemy przetwarzać dodatkowe informacje o Tobie, w szczególności informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych Usług. Informacje te mogą być zbierane za pośrednictwem różnych technologii, w tym plików cookies (szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale: Pliki cookies). Informacje te mogą mieć charakter danych osobowych umożliwiających przypisanie Tobie określonych zachowań. Możemy je przetwarzać je w celu ułatwienia Tobie dostępu do naszych Usług i korzystania z nich, oraz badania Twoich preferencji i zachowań, aby dostarczyć spersonalizowane Usługi, polepszyć oferowane Usługi, oraz w celach statystycznych. Akceptacja przez Ciebie regulaminu danej Usługi oraz faktyczne korzystanie bez zablokowania plików cookies, oznacza Twoją zgodę na przetwarzanie danych w sposób opisany w niniejszym punkcie. W każdym momencie możesz zablokować pliki cookies w swojej przeglądarce – pomocne informacje jak to zrobić znajdziesz w rozdziale: Pliki cookies w niniejszej Polityce.

 3. Prawa osoby, której dane dotycząPamiętaj, że przysługują Ci pewne prawa dotyczące Twoich danych osobowych:
  1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych (opisane w art. 15 Rozporządzenia RODO)
   1. Swoje dane osobowe możesz sprawdzić w każdym czasie poprzez zakładkę „Moje konto” na platformie Envelo.pl oraz poprzez Aplikację Mobilną Envelo.
   2. Możesz nas również poprosić za pośrednictwem BOK PPUC bądź Inspektora Ochrony Danych w PPUC (którego dane kontaktowe znajdziesz w rozdziale „Kontakt” niniejszej Polityki) o informacje takie jak:
    1. cele przetwarzania Twoich danych osobowych;
    2. kategorie odnośnych danych osobowych;
    3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
    4. planowany okres przechowywania Twoich danych osobowych (jednakże, gdy nie będzie możliwe precyzyjne określenie tego terminu, przekażemy Ci informację o kryteriach ustalania tego okresu);
    5. informacje o prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
    6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
    7. dostępne informacje o źródle, z którego zebraliśmy Twoje dane – w przypadku gdy dane otrzymaliśmy nie od Ciebie;
    8. informacje o stosowanym (lub nie) zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
   3. Informacje, o które się zwrócisz, przekażemy Ci w ten sam sposób, w który przekazałeś nam swoje żądanie. Przykładowo, jeżeli swoją prośbę przekażesz drogą elektroniczną i nie zaznaczysz inaczej, odpowiedź otrzymasz tą samą drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem że przed wysłaniem zabezpieczonych informacji będziemy musieli dokonać weryfikacji Twojej tożsamości – jak będzie wyglądał ten proces opisaliśmy w procedurze dostępnej tutaj.
  2. Prawo do przenoszenia swoich danych (opisane w art. 20 Rozporządzenia RODO)
   1. Na Twoje żądanie przekażemy Ci w jednym pliku (np. tekstowym) dotyczące Ciebie dane osobowe, które nam dotychczas przekazałeś.
   2. Możesz również poprosić, abyśmy w Twoim imieniu przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
   3. W obu powyższych przypadkach plik z danymi zostanie przez nas przekazany po odpowiednim zabezpieczeniu danych oraz dokonaniu weryfikacji tożsamości Twojej lub docelowego administratora danych – jak będzie wyglądał ten proces opisaliśmy w procedurze dostępnej tutaj.
   4. Plik z danymi zostanie przekazany przez PPUC w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania Twojego żądania.
   5. Informacje, o które się zwrócisz, przekażemy Ci w ten sam sposób, w który przekazałeś nam swoje żądanie. Przykładowo, jeżeli swoją prośbę przekażesz drogą elektroniczną i nie zaznaczysz inaczej, odpowiedź otrzymasz tą samą drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że przed wysłaniem zabezpieczonych informacji będziemy musieli dokonać weryfikacji Twojej tożsamości.
  3. Prawo do sprostowania danych (opisane w art. 16 Rozporządzenia RODO)
   1. W przypadku gdy stwierdzisz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, powinieneś je niezwłocznie poprawić. Możesz to zrobić samodzielnie lub poprosić nas o wsparcie w ich sprostowaniu.
   2. Powinieneś niezwłocznie zaktualizować Twoje dane osobowe, jeśli ulegną one zmianie, tak abyśmy mogli zapewnić poprawne wykonanie zleconych nam przez Ciebie Usług. Jeśli nie zaktualizujesz danych wykonamy Usługę zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą odnośnie Twoich danych. Swoje dane możesz zaktualizować samodzielnie poprzez platformę Envelo.pl, Aplikację Mobilną Envelo lub poprzez kontakt z BOK PPUC. Możesz się również skontaktować bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych w PPUC, którego dane kontaktowe znajdziesz w rozdziale „Kontakt” niniejszej Polityki.
  4. Prawo do usunięcia danych – „prawo do bycia zapomnianym” (opisane w art. 17 Rozporządzenia RODO)
   1. Masz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia przez nas swoich danych osobowych. My dajemy Ci również możliwość samodzielnego usunięcia Twoich danych osobowych gromadzonych na platformie Envelo.pl lub poprzez Aplikację Mobilną Envelo – będziesz mógł to wykonać po zalogowaniu się na swoje konto (Skrzynkę Envelo), a następnie wybierając w ustawieniach „Moje konto” oraz zakładkę „Login i hasło”. Usunięcie konta (Skrzynki Envelo) musisz potwierdzić hasłem.
   2. W celu zgłoszenia żądania usunięcia danych możesz również skontaktować się z BOK PPUC bądź bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych w PPUC, którego dane kontaktowe znajdziesz w rozdziale „Kontakt” niniejszej Polityki.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania (opisane w art. 18 Rozporządzenia RODO)
   1. Jeśli nie chcesz usuwać swoich danych w uzasadnionych przypadkach możesz zażądać ograniczenia ich przetwarzania. Kiedy?
    1. w przypadku, gdy kwestionujesz prawidłowość gromadzonych przez nas Twoich danych osobowych – na okres pozwalający nam na sprawdzenie prawidłowości tych danych;
    2. w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych byłoby niezgodne z prawem, ale sprzeciwisz się usunięciu tych danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
    3. w przypadku, gdy nie będziemy potrzebować już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania (np. realizacji Usług/i dostępnych na platformie Envelo.pl oraz poprzez Aplikację Mobilną Envelo), ale będą one potrzebne Tobie, np. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    4. w przypadku, gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
   2. W celu zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych możesz skontaktować się z BOK PPUC bądź bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych w PPUC, którego dane kontaktowe znajdziesz w rozdziale „Kontakt” niniejszej Polityki.
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (opisane w art. 21 Rozporządzenia RODO)
   1. W dowolnym momencie możesz zgłosić sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na przepisach art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Nie będziemy wówczas przetwarzali Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   2. Jeżeli będziemy do Ciebie wysyłać nasze wiadomości marketingowe (marketing bezpośredni) na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowaniu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
   3. W celu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z BOK PPUC bądź bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych w PPUC, którego dane znajdziesz w rozdziale „Kontakt” niniejszej Polityki.
  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (opisane w art. 57 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO)
   1. W zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz w dowolny momencie wnieść skargę do organu nadzorczego – obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
  Informujemy Cię, że w przedmiocie zawarcia umowy (świadczenie usługi dostępnej na platformie Envelo.pl lub poprzez Aplikację Mobilną Envelo) możemy korzystać ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji. Na podstawie dostarczonych przez Ciebie informacji nasz system informatyczny może oceniać, czy możemy zawrzeć z Tobą umowę o świadczenie usługi dostępnej na platformie Envelo.pl lub poprzez Aplikację Mobilną Envelo. Automatycznie analizowane są dostarczone przez Ciebie informacje w zakresie prawidłowego wypełnienia wszystkich pól koniecznych do zawarcia i wykonania umowy. Jeśli nie wypełnisz poprawnymi danymi wszystkich wymaganych pól naszego elektronicznego formularza lub gdy nie podasz swoich danych osobowych – nasz system automatycznie odmówi zawarcia z Tobą umowy i nie będziesz mógł skorzystać z żądanej usługi dostępnej na platformie Envelo.pl lub poprzez Aplikację Mobilną Envelo. Zapewniamy Cię, że Twoje dane osobowe w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o daną usługę nie będą profilowane. W zakresie udzielonej przez Ciebie zgody marketingowej, podane dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. mogą być profilowane ze względu na preferencje w wyborze (np. częstotliwości korzystania z Usług dostępnych na platformie Envelo.pl lub poprzez Aplikację Mobilną Envelo) – w konsekwencji możesz częściej otrzymywać od nas informacje np. o usługach, które ostatnio lub częściej zamawiałeś lub o których Cię jeszcze nie informowaliśmy.
 5. Podmioty biorące udział w przetwarzaniu danych
  W zakresie świadczenia Usług/i, w przetwarzaniu Twoich danych osobowych bierze udział PPUC oraz podmioty współpracujące z nami, w szczególności nasi podwykonawcy oraz inni odbiorcy danych, którym w szczególnych przypadkach możemy udostępnić Twoje dane. Aktualna lista tych podmiotów znajduje się tutaj. Pod tym adresem znajdziesz nie tylko dane naszych Partnerów, ale również krótką charakterystykę świadczonych dla nas usług dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.
 6. Pliki „cookies”
  Do korzystania z niektórych funkcjonalności Usług dostępnych na platformie Envelo.pl, w celu osiągnięcia ich pełnej wydajności, może być konieczne włączenie przez Ciebie w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL/TLS, obsługi Java Script oraz mechanizmu plików cookies. W ramach Aplikacji Mobilnej Envelo nie wykorzystujemy mechanizmu plików cookies. Cookies (ciasteczka) są to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym, tablecie lub innym urządzeniu Użytkownika, które wykorzystujemy w następujących celach:

  1. świadczenia Usług w pełnym zakresie funkcjonalności platformy Envelo.pl;
  2. dostosowywania platformy Envelo.pl do preferencji i ustawień Twojego sprzętu, które następnie są odtwarzane w czasie kolejnej Twojej wizyty na platformie Envelo.pl;
  3. zapewnienia przyjaznego korzystania z platformy Envelo.pl między innymi poprzez utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie platformy Envelo.pl ponownie wpisywać loginu i hasła.

  Pliki cookies nie służą identyfikacji żadnej osoby (również Ciebie) i na ich podstawie nie próbujemy nawet ustalać tożsamości żadnej osoby.

  W ramach platformy Envelo.pl stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

  1. „stałe” – są to pliki przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku cookies;
  2. „sesyjne” – pliki tymczasowe przechowywane w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania się z platformy Envelo.pl lub do czasu zamknięcia okna przeglądarki internetowej.

  Pamiętaj, że możesz w każdym momencie z poziomu przeglądarki internetowej dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w tym m.in. masz możliwość: usunięcia plików cookies, zaakceptowania obsługi plików cookies (co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez platformę Envelo.pl), jak również możesz wyłączyć (zablokować) w swojej przeglądarce internetowej obsługę mechanizmów cookies. Niedokonanie zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej oznacza Twoją akceptację zamieszczania i przechowywania plików cookies w Twoim urządzeniu. Wyłączenie możliwości korzystania z plików cookies może spowodować jednak, że niektóre z funkcjonalności Usług dostępnych na platformie Envelo.pl nie będą działały poprawnie.

  Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji o ustawieniach przeglądarek internetowych, proponujemy poszukać ich na stronach internetowych producentów wykorzystywanego przez Ciebie oprogramowania. Poniżej adresy najczęściej wykorzystywanych przeglądarek internetowych:

  1. Internet Explorer
  2. Mozilla Firefox
  3. Chrome
  4. Opera

  W przypadku innych przeglądarek informacje o obsłudze plików cookies możesz zweryfikować w dokumentacji dostarczanej przez producenta danej przeglądarki.

  Ponadto dodatkowe informacje na temat plików cookies możesz znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

 7. Kontakt
  W każdym czasie możesz się z nami skontaktować:

  1. pocztą elektroniczną – z Biurem Obsługi Klientów PPUC, na adres: bok@envelo.pl;
  2. telefonicznie – z Biurem Obsługi Klientów PPUC (koszt połączeń według taryfy operatora wybranego przez Użytkownika), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00:
   22 276 28 28;
  3. pisemnie, na adres:
   Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
   ul. Rodziny Hiszpańskich 8
   02-685 Warszawa;
  4. w kwestiach związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa informacji, na adres: SEC@envelo.pl;
  5. w kwestiach związanych z zagadnieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych w PPUC, na adres poczty elektronicznej: InspektorODO@envelo.pl.

Polityka Prywatności