Polityka prywatności i inne dokumenty dot. platformy Envelo

 1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: www.envelo.pl, zwanej dalej Platformą Envelo, jest Poczta Polska Usługi Cyfrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000425263, NIP: 5252533454, REGON: 146182054.
 2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a jako Administrator Danych Osobowych wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 3. Na naszej Platformie Envelo zbieramy następujące dane osobowe:
  a) Imię (imiona) i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszej Platformy Envelo (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rejestracyjnego (na etapie aktywacji konta), formularza zamówienia usługi (w tym usługi dotyczącej uwierzytelnienia Konta Envelo i założenia za jego pomocą Profilu Zaufanego), formularza kontaktowego, a także formularza umożliwiającego rozpoczęcie czatu, dostępnego na naszej Platformie Envelo, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z naszej oferty,
  b) adres zamieszkania lub korespondencyjny – jest niezbędny do prawidłowej realizacji usług; jego wskazanie jest konieczne w przypadku dokonania zakupu usługi na naszej platformie Envelo,
  c) nick – może być przetwarzany w przypadku kontaktu za pośrednictwem czatu dostępnego na naszej Platformie Envelo,
  d) Envelo ID – indywidualny numer klienta, stanowiący jego identyfikator na Platformie Envelo. Identyfikator klienta jest publikowany po zalogowaniu się Użytkownika do Konta Envelo, w zakładce Moje Dane.
  e) numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów), a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza zamówienia usługi (w tym usługi dotyczącej uwierzytelnienia Konta Envelo i założenia za jego pomocą Profilu Zaufanego), formularza kontaktowego, dostępnego na naszej Platformie Envelo lub poczty tradycyjnej, w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z realizacją usług na Państwa rzecz, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z naszą ofertą,
  f) adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszej Platformy Envelo (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia usługi (w tym usługi dotyczącej uwierzytelnienia Konta Envelo i założenia za jego pomocą Profilu Zaufanego) lub formularza kontaktowego, a także formularza umożliwiającego rozpoczęcie czatu dostępnego na naszej Platformie Envelo, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym; poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożonego zamówienia, kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizacją zamówienia, jak również odpowiadamy na pytania związane z naszą ofertą,
  g) NIP, nazwa firmy – pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP, a także od przedsiębiorców, którzy decydują się na zawarcie z nami umowy na regularne świadczenie usług lub skorzystają z usługi założenia Konta Envelo i jego uwierzytelnienia do Konta Zaufanego dla klientów biznesowych,
  h) PESEL – pobieramy od użytkowników (w tym klientów lub potencjalnych klientów), którzy zdecydują się na uwierzytelnienie swojego konta i założenie Profilu Zaufanego przez Envelo oraz od przedsiębiorców, którzy decydują się na zawarcie z nami umowy na regularne świadczenie usług,
  i) REGON – pobieramy od użytkowników (w tym klientów lub potencjalnych klientów), będących przedsiębiorcami, którzy zdecydują się na uwierzytelnienie swojego konta i założenie Profilu Zaufanego przez Envelo;
  j) Rodzaj dokumentu tożsamości – pobieramy od użytkowników (w tym klientów lub potencjalnych klientów), którzy zdecydują się na uwierzytelnienie swojego konta i założenie Profilu Zaufanego przez Envelo
  k) Seria i numer dokumentu – pobieramy od użytkowników (w tym klientów lub potencjalnych klientów), którzy zdecydują się na uwierzytelnienie swojego konta i założenie Profilu Zaufanego przez Envelo
  l) Kraj wydania dokumentu tożsamości – pobieramy od użytkowników (w tym klientów lub potencjalnych klientów), którzy zdecydują się na uwierzytelnienie swojego konta i założenie Profilu Zaufanego przez Envelo
  m) Data wydania dowodu osobistego – pobieramy od użytkowników (w tym klientów lub potencjalnych klientów), którzy zdecydują się na uwierzytelnienie swojego konta i założenie Profilu Zaufanego przez Envelo
  n) Termin ważności dowodu osobistego – pobieramy od użytkowników (w tym klientów lub potencjalnych klientów), którzy zdecydują się na uwierzytelnienie swojego konta i założenie Profilu Zaufanego przez Envelo
  o) Adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  p) ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw (w tym dane osobowe koordynatora, osoby reprezentującej wprowadzane do formularza umożliwiającego zawarcie umowy) lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszej Platformy Envelo (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów) za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularzy dostępnych na Platformie Envelo, czatu, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
 4. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne przypadkach wskazanych w punkcie poprzedzającym, w tym w szczególności:
  a) w celu realizacji usług zamówionych przez Państwa na naszej Platformie Envelo za pośrednictwem Konta Envelo lub bez rejestracji Konta Envelo przez użytkownika,
  b) w celu uwierzytelnienia danych w placówce pocztowej oraz ich weryfikacji w trakcie realizacji usługi uwierzytelnienia Konta Envelo, celem uzyskania dostępu do Profilu Zaufanego,
  c) w celu odpowiedzi na Państwa pytania oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu dostępnego na naszej Platformie Envelo, poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego,
  d) w celu dobrowolnej rejestracji (założenia przez Państwa Konta) na naszej Platformie Envelo; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane, aby ułatwić Państwu w przyszłości korzystanie z usług dostępnych w ramach naszej Platformy Envelo do momentu wyrejestrowania (usunięcia Konta),
 5. Nasza Platforma Envelo wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszej Platformy Envelo bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Platformy Envelo, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 6. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszej Platformy Envelo ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 7. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej.
 8. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 i 4 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas jako Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 10 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte) lub gdy usługa, którą wykonujemy, ma charakter ciągły.
 9. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą, a w przypadku danych osobowych adresatów, użytkownik.
 10. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, lub
  b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
  c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
  d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.
 11. Dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 12. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 13. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy (np. podmiotowi realizującemu usługi pocztowe).
 14. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Platformy Envelo. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania następującym podmiotom:
  a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasza Platforma Envelo,
  b) świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Platformy Envelo.
 15. W przedmiocie zawarcia umowy (świadczenie usługi dostępnej na Platformie Envelo) możemy korzystać ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji. Na podstawie dostarczonych przez Państwa informacji nasz system informatyczny może oceniać, czy możemy zawrzeć z Państwem umowę o świadczenie usługi dostępnej na naszej Platformie Envelo. Automatycznie analizowane są informacje w zakresie prawidłowego wypełnienia wszystkich pól koniecznych do zawarcia i wykonania umowy. Jeśli nie wypełnią Państwo poprawnymi danymi wszystkich wymaganych pól naszego elektronicznego formularza lub gdy nie podadzą swoich danych osobowych – nasz system automatycznie odmówi zawarcia z Państwem umowy i nie będą mogli Państwo skorzystać z żądanej usługi dostępnej na Platformie Envelo.
 16. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
 17. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
  a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
  b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
  c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
  d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
  e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
  f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
  h) w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 10 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  i) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
  j) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO,
  z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 18. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek na Platformie Envelo, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone na naszej Platformie Envelo lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 19 poniżej.
 19. Jako Administrator powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Jakub Szajdziński. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: inspektorODO@envelo.pl lub w formie pisemnej na następujący adres: ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa.
 20. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 21. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 22. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminach naszej Platformy Envelo, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
 23. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności w odniesieniu do naszych klientów, kontrahentów.
 24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.