POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES PLATFORMY ENVELO

 1. DEFINICJE

  BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa. Kontakt z BOK PPUC możliwy jest pod numerem telefonu: 801  500 200 i mailem na adres: bok@envelo.pl

  Dane Użytkownika:

  Wszelkie dane tekstowe, graficzne, zdjęcia, w tym również dane osobowe, które Użytkownik wprowadza w trakcie korzystania z Usługi np. dane Adresata wpisywane w formularzu Usługi.
  Envelo: Prowadzona przez Usługodawcę platforma internetowa, w postaci zorganizowanego systemu teleinformatycznego, utrzymywana przez Usługodawcę oraz dostępna pod adresem internetowym https://envelo.pl/regulamin/ w ramach której dostępna jest m.in. Usługa.
  Moje konto: Prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą [login] indywidualne, interaktywne konto, w którym gromadzone są informacje na temat działań podejmowanych przez Użytkownika w ramach Envelo oraz umożlwiające korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Mojego konta dla Użytkownika zalogowanego do Mojego konta.

  Polityka Prywatności:

  Polityka prywatności platformy Envelo stanowiąca integralną część regulaminów Usług dostępnych do korzystania na Envelo: Moje konto, neokartka, noelist, neoznaczek , określająca zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych na platformie Envelo oraz dostępnych na niej Usług.
  Usługa/i:
  Odpowiednio usługa bądź usługi świadczone drogą elektroniczną dostępne na platformie Envelo: Moje konto, neokartka, neolist, neoznaczek.
  Usługodawca: Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000425263, kapitał zakładowy 11 000 000,00 zł., NIP: 525-25-33-454.
  Użytkownik: Osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Usług/i dostępnych na Envelo.

   

 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług dostępnych na Envelo.
  2. Korzystanie z Usług dostępnych na Envelo wymaga podania Danych Użytkownika. Część z tych danych ma charakter danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Wśród danych podawanych przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usług, znajdują się również inne dane, w tym anonimowe dane o Użytkowniku, związane ze świadczeniem Usług i funkcjonowaniem Envelo.

   

 3. DANE OSOBOWE

  1. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez Użytkowników w trakcie korzystania z Usług oferowanych na Envelo, w tym zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę i podmiotów z nim współpracujących lub powiązanych tj. podmiotów z grupy kapitałowej Poczta Polska S.A., a ponadto ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia Usług oferowanych w ramach Envelo.
  2. Usługodawca posiada również upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204.).
  3. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000425263.
  4. Usługodawca oświadcza, że podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z Usług.
  5. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z prawdą, aktualne i nie mogą wprowadzać w błąd. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować, w celu zapewnienia poprawnego wykonania Usługi.
  6. W celu uzyskania dostępu do swoich danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z BOK PPUC w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz pod numerem telefonu: 801 500 200 i drogą elektroniczną na adres:bok@envelo.pl
  7. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu świadczenia Usług, we własnym celu marketingowym Usługodawcy, w celu wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z Usług niezgodnie z regulaminami Usług lub z obowiązującymi przepisami prawa (niedozwolone korzystanie) oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są w zakresie zawartym w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Usługi.
  8. W sytuacji, gdy w związku z korzystaniem z Usług, Użytkownik podaje dane osobowe dotyczące innych osób (np. adresatów) Usługodawca przetwarza te dane tylko w zakresie świadczonej dla Użytkownika Usługi. Użytkownik wprowadza te dane w związku z korzystaniem z Usług, ma prawo ich modyfikowania i poprawiania. Użytkownik jest zobowiązany do uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych. Usługodawca informuje, że wobec wszelkich danych osobowych takich osób, które Usługodawca uzyskał od Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do:
   1. uzyskania zgody tych osób fizycznych na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługodawcę,
   2. poinformowania ich o przysługującym im prawie dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania,
   3. na żądanie Usługodawcy, przedstawienia dowodu na okoliczność spełnienia tych zobowiązań.
  9. Usługodawca może przetwarzać dodatkowe informacje o Użytkowniku, w szczególności informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika z Usług. Informacje te są zbierane za pośrednictwem różnych technologii, w tym plików cookies. Informacje te mogą mieć charakter danych osobowych umożliwiających przypisanie określonych zachowań konkretnemu Użytkownikowi. Usługodawca przetwarza je w celu ułatwienia Użytkownikowi dostępu do Usług i korzystania z nich, oraz badania preferencji i zachowań Użytkownika, aby dostarczyć spersonalizowane Usługi, polepszyć oferowane Usługi, oraz w celach statystycznych. Akceptacja przez Użytkownika regulaminu Usługi oraz faktyczne korzystanie z Usługi nie wyłączając plików cookies zgodnie z punktem 6.3. poniżej, oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych w sposób opisany w niniejszym punkcie.

   

 4. PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W PRZETWARZANIU DANYCH

  1. W przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika bierze udział Usługodawca i podmioty z nim współpracujące w szczególności podmioty z grupy kapitałowej Poczta Polska S.A. Podmioty te biorą udział w przetwarzaniu danych osobowych w zakresie świadczenia Usługi.
  2. Użytkownik może wyrazić w trakcie korzystania z Usług odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podmiotów z grupy kapitałowej Poczta Polska S.A.

   

 5. BEPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Usługodawca będzie dokładać należytej staranności w celu zachowania jak największego bezpieczeństwa związanego z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników.
  2. W trakcie wprowadzania poufnych danych (np. danych osobowych, haseł, itp.) przez Użytkownika Usługodawca stosuje odpowiedni mechanizm szyfrowanie danych (np. protokół SSL/TLS) w celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji.

   

 6. PLIKI „COOKIES”

  1. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Usług, w celu osiągnięcia ich pełnej wydajności, może być konieczne włączenie przez Użytkownika w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java, Java Script, Flash oraz mechanizmu „Cookies”.
  2. W związku z korzystaniem z Usług w ramach platformy Envelo, Usługodawca stosuje mechanizm „Cookies”. Informacje zbierane za pomocą mechanizmu „Cookies” służą do zbierania danych statystycznych o działaniach Użytkownika w ramach serwisu Envelo i przyczyniają się do poprawy funkcjonalności, w tym dostosowania tych funkcjonalności do potrzeb Użytkowników.
  3. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę mechanizmu „Cookies”. Wyłączenie mechanizmu plików „Cookies” może spowodować, że niektóre z funkcjonalności Usług nie będą działały poprawnie.
 7. WYPISZ SIĘ Z NEWSLETTERA

  1. Aby wypisać się z naszego newslettera, kliknij tutaj.