Mecenas Monika – okiem prawnika odc. 37

„Co Twoje to i moje, a co moje to nie rusz”, czyli słów kilka o tym, czy wszystko w małżeństwie jest wspólne

Do okresu ślubno-weselnego została jeszcze chwila, ale z kwestiami formalnymi warto zapoznać się odpowiednio wcześniej. Większość ludzi myśli bowiem, iż po zawarciu małżeństwa wszystko, co posiada każdy z małżonków, staje się wspólne. Zasada jest wprawdzie taka, iż jeżeli małżonkowie nie podpiszą intercyzy, to od momentu wstąpienia w związek małżeński mają małżeńską wspólnotę majątkową, ale to nie oznacza, iż po ślubie wszystko jest wspólne.  Przychodzę zatem dziś do Was z małą podpowiedzią, żebyście wiedzieli, co, nawet po ślubie, zostanie tylko Wasze. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą bowiem:

1)    przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej (np. kupiony przed zawarciem małżeństwa dom);

2)    przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (jeżeli więc np. w testamencie nie ma zapisu wprost mówiącego o tym, iż przedmioty darowane są na wspólność, to są one własnością tylko jednego z małżonków);

3)    prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom (np. gdy jeden z małżonków zawarł umowę spółki cywilnej, to przedmioty majątkowe nabyte w ramach tej spółki nie wchodzą w majątek wspólny małżonków);

4)    przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (np. sprzęt wędkarski, kosmetyki, odzież itp.);

5)    prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (np. alimenty otrzymywane przez żonę od poprzedniego męża);

6)    przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7)    wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków (W praktyce oznacza to tyle, że dopóki wynagrodzenie nie zostało fizycznie przekazane do pracownika (małżonka) to nie wchodzi w skład majątku wspólnego. Pracownikowi (małżonkowi) przysługuje jedynie wierzytelność o wynagrodzenie za pracę, czyli potocznie mówiąc prawo do jego otrzymania. Taka wierzytelność wchodzi do majątku osobistego. W momencie pobrania wynagrodzenia, to wynagrodzenie wchodzi skład majątku wspólnego.);

8)    przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków (np. samochód kupiony za nagrodę pieniężną nabytą za wygraną w zawodach czy teleturnieju, ale w totolotka już niestety nie);

9)    prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy (np. domaganie się ujawnienia jako autor określonego dzieła, prawo do jego opatentowania itp.) ale już dochody z praw majątkowych (np. tantiemy), czy też uzyskana ze sprzedaży obrazu kwota będą częścią majątku wspólnego

10)    przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (jeśli przed zawarciem małżeństwa mieliśmy własne mieszkanie, a w trakcie jego trwania je sprzedaliśmy, to uzyskana kwota jest tylko i wyłącznie nasza).

Tak to wygląda z punktu widzenia kodeksowego. Jak się zatem okazuje, wyjątków od ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej jest całkiem sporo. Proszę zatem zapamiętać i stosować w praktyce! Choć jestem przekonana, iż większość z kobiet najlepiej zakodowała tę część o kosmetykach i ubraniach… Jak widać są one inwestycją w siebie (dosłownie i w przenośni). Życzę zatem udanych zakupów i do usłyszenia (odczytania) za tydzień!

Autorka: Monika Sobczyńska (radca prawny)

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, służy jedynie jako punkt wyjścia i nie stanowi porady prawnej, ani też nie może zostać uznany za świadczenie pomocy prawnej, w tym poradę, opinię prawną, wykładnię prawa lub konsultację prawną w jakiejkolwiek sprawie czy też chęci ich wyrażenia. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania należy skonsultować się z radcą prawnym, adwokatem lub specjalistą w danej dziedzinie.

Monika Sobczyńska - radca prawny