REGULAMIN
Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo

 1. DEFINICJE

  BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa. Kontakt z BOK PPUC możliwy jest pod numerem telefonu: 801  500 200 i mailem na adres: bok@envelo.pl
  Dane Użytkownika: Wszelkie dane tekstowe, graficzne, zdjęcia, w tym również dane osobowe, które Użytkownik wprowadza w trakcie korzystania z Usługi np. dane Adresata wpisywane w formularzu Usługi.
  Envelo: Prowadzona przez Usługodawcę platforma internetowa, w postaci zorganizowanego systemu teleinformatycznego, utrzymywana przez Usługodawcę oraz dostępna pod adresem internetowym http://envelo.pl/
  Moje konto: Prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą [login] indywidualne, interaktywne konto, w którym gromadzone są informacje na temat działań podejmowanych przez Użytkownika w ramach Envelo oraz umożlwiające zalogowanemu Użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Mojego konta.
  Konsument: Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.
  Przedsiębiorca: Użytkownik posiadający status przedsiębiorcy w rozumieniu właściwych przepisów obowiązującego prawa.
  Regulamin: Niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.
  System Informatyczny: System teleinformatyczny pozostający w dyspozycji Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usługi, obejmujący w szczególności sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne.
  Umowa: Umowa o korzystanie z Usługi.
  Usługa: Usługa świadczona drogą elektroniczną Użytkownikowi przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi Mojego konta, wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Usługa świadczona jest tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Użytkownikiem Mojego konta mogą być tylko osoby fizyczne – Konsumenci zamieszkali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Usługodawca informuje, że w zależności od wyboru dokonanego przez Użytkownika na etapie rejestracji Mojego konta, pewne funkcjonalności dostępne w ramach korzystania z Usługi mogą być zróżnicowane dla Użytkownika będącego Konsumentem lub Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
  Usługodawca: Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000425263, kapitał zakładowy 11 000 000,00 zł., NIP: 525-25-33-454.

  Użytkownik: Osoba fizyczna lub osoba prawna (w której imieniu działa osoba należycie upoważniona) posiadająca zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób fizycznych nie posiadających zdolności do czynności prawnych lub osób fizycznych z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, Użytkownik powinien być należycie reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego lub odpowiednio działać za zgodą takiego przedstawiciela ustawowego. Użytkownik może korzystać z Usługi w imieniu własnym, a w przypadku korzystania z Usługi w imieniu osoby trzeciej, konieczne jest posiadanie w tym zakresie odpowiedniego upoważnienia. Użytkownik może korzystać z Usługi jako Konsument lub Przedsiębiorca. W powyższym celu Użytkownik w trakcie procedury korzystania z Usługi proszony jest o odpowiednie określenie swojego statusu.

   

 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
  2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Użytkowników z Usługi.
  3. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Treść Regulaminu można drukować, utrwalać oraz zwielokrotniać dowolną techniką na dowolnych nośnikach.
  4. Regulamin jest udostępniony przed zawarciem Umowy w postaci pozwalającej na jego utrwalanie, przechowywanie i odtwarzanie (tj. w formacie dokumentu HTML ).
  5. Regulamin jest dostępny do przeglądania oraz pobrania na Envelo: http://envelo.pl/regulamin w zakładce „Regulamin”. Dodatkowo, na żądanie Użytkownika, Usługodawca prześle Użytkownikowi kopię Regulaminu w postaci elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
  6. Korzystanie z Usługi jest odpłatne.
  7. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.

   

 3. ZAWARCIE UMOWY

  1. Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje zgodnie z procedurą określoną w niniejszym rozdziale Regulaminu.
  2. W celu zawarcia Umowy konieczne jest uprzednia Rejestracja Użytkownika za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę pod adresem internetowym http://envelo.pl/rejestracja
  3. W trakcie Rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wyboru spośród kolejnych interaktywnych pól formularza rejestracyjnego jak również wpisania w odpowiednich polach formularza rejestracyjnego podstawowych danych koniecznych do świadczenia Usługi na jego rzecz, a w szczególności imienia i nazwiska, danych do kontaktu (adresu email/telefonu, adresu).
  4. Zawarcie Umowy z Użytkownikiem następuje z chwilą łącznego spełnienia określonych poniżej warunków:
   1. poprawnego wypełnienia przez Użytkownika pól formularza rejestracyjnego, koniecznych dla prawidłowej realizacji Usługi przez Usługodawcę;
   2. wyrażenia przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza Usługi (tzw. „checkbox”);
   3. aktywowanie Mojego konta poprzez link aktywacyjny wysłany na podany przez Użytkownika adres mailowy.
  5. Łączne spełnienie warunków określonych w pkt. 3.4. powyżej skutkuje zawarciem Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, mającą za przedmiot nieodpłatne świadczenie Użytkownikowi Usługi. Zawarcie Umowy następuje z chwilą spełnienia wskazanych warunków.
  6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika w sposób opisany w pkt. 3.4.2. powyżej, jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że:
   1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie zawarte w nim postanowienia,
   2. do Umowy przystąpił w sposób dobrowolny,
   3. dane zawarte w formularzu Usługi są zgodne ze stanem rzeczywistym i poprawne.
  7. Brak akceptacji Regulaminu skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy.
  8. Na treść Umowy z Użytkownikiem składa się Regulamin oraz wypełniony przez Użytkownika formularz rejestracyjny.
  9. Umowa, zawarta jest na czas nieoznaczony a Usługodawca nie określa minimalnego okresu na jaki zawarta może zostać Umowa.

   

 4. FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE W MOIM KONCIE

  1. Usługodawca zapewnia zarejestrowanemu Użytkownikowi możliwość dostępu do Usługi i w tym zakresie udostępnia mu odpowiednią infrastrukturę techniczną oraz moc obliczeniową platformy Envelo.
  2. W ramach Mojego konta zarejestrowany Użytkownik może wykorzystywać następujące funkcjonalności: Książka adresowa, Galeria, Kalendarz, Archiwum, Moje projekty.
  3. Użytkownik zalogowany do Mojego konta ma możliwość łatwego i szybkiego skorzystania z odrębnych usług dostępnych na Envelo tj. usługi neoznaczka, usługi neolistu i usługi neokartki. Warunki korzystania z każdej z usług, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały uregulowane w odrębnych regulaminach.

   

 5. WYMOGI TECHNICZNE

  1. Do korzystania z Usługi wymagane jest: posiadanie dostępu do Internetu z poprawnie funkcjonującą i skonfigurowaną przeglądarką internetową umożliwiającą dostęp do stron WWW, adresu e-mail oraz innego oprogramowania wymaganego dla korzystania z Usługi, w szczególności oprogramowania Adobe Reader (preferowana jest najnowsza wersja). Usługa jest dostępna na niżej wymienionych przeglądarkach internetowych:
   1. Microsoft Internet Explorer wersja 8.X lub wyższa,
   2. Mozilla Firefox wersja 3.6 lub wyższa,
   3. Google Chrome wersja 13.X lub wyższa,
   4. Opera wersja 10.X lub wyższa,
   5. Safari wersja 5.X lub wyższa.
  2. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Usługi, w celu osiągnięcia ich pełnej wydajności, może być konieczne włączenie przez Użytkownika w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java, Java Script, Flash oraz mechanizmu „Cookies”.
  3. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Usługi może wymagać spełnienia dodatkowych warunków technicznych, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed skorzystaniem z nich.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną przez siebie utratę treści i danych Użytkownika, która jest spowodowana awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami, które pozostają poza zasięgiem Usługodawcy, a są związane ze sprzętem Użytkownika.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Usługi.

   

 6. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

  1. Rejestracja oraz założenie Mojego konta jest całkowicie dobrowolne.
  2. Użytkownik może posiadać tylko jedno Moje konto na Envelo. Użytkownik może usunąć Moje konto w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
  3. W trakcie korzystania z Usługi, Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego podawania prawidłowych danych. Dane powinny być dokładne, aktualne i nie mogą wprowadzać w błąd. Powyższe stanowi wymóg konieczny dla Usługodawcy w celu zagwarantowania prawidłowego procesu świadczenia Usługi.
  4. Użytkownik w ramach Usługi ma dostęp do swoich danych (Dane Użytkownika). Może je modyfikować i aktualizować. Zasady przetwarzania danych osobowych są uregulowane w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem internetowym http://envelo.pl/polityka-prywatnosci jak również na stronie głównej Envelo.
  5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Korzystanie z Usługi powinno następować zgodnie z jej przeznaczeniem.
  6. Korzystając z Usługi należy przestrzegać przepisów prawa, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego, bez naruszania praw przysługujących osobom trzecim.
  7. Usługodawca rekomenduje, aby Użytkownik przyczyniał się do prawidłowego funkcjonowania Envelo poprzez niezwłoczne powiadamianie go o każdym znanym mu przypadku podejrzenia naruszenia, właściwego naruszenia jak również uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Envelo.
  8. Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków, które uzyskał na podstawie Umowy na inne osoby.
  9. Warunki rozwiązania Umowy przez Użytkownika są opisane w § 10 Regulaminu.

   

 7. ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH

  1. W związku ze świadczeniem przez Usługodawcę Usługi Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. W szczególności żadna osoba nie może wprowadzać lub przechowywać w ramach Usługi jakichkolwiek materiałów naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich. W szczególności Użytkownik nie może wprowadzać ani przetwarzać w ramach Usługi jakichkolwiek materiałów lub treści:
   1. naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w tym materiałów o charakterze pornograficznym, rasistowskim, zawierających treści uważanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe;
   2. naruszających lub mogących naruszyć prawa innych osób, a w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa do wizerunku lub inne dobra osobiste innych osób, w tym Usługodawcy lub innych Użytkowników;
   3. naruszających lub mogących naruszyć prawa do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów lub usług;
  2. Żaden Użytkownik nie może korzystać z Usługi w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania (w tym zasadami tzw. netykiety).

   

 8. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

  1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom w ramach BOK PPUC pomoc techniczną związaną z funkcjonowaniem Usługi.
  2. Usługodawca zapewnia dostępność Usługi i jego funkcjonalności, w tym obsługę techniczną, a jednocześnie sprawuje kontrolę nad prawidłowym korzystaniem z Usługi przez poszczególnych Użytkowników.
  3. Usługodawca jest uprawniony do czasowego wstrzymania funkcjonowania Usługi, wybranych Usług lub ich funkcjonalności jak również całego Envelo, w celu dokonania napraw konserwacyjnych i przeglądów technicznych jednak nie . W takim przypadku Usługodawca dołoży starań, żeby wstrzymanie funkcjonowania platformy Envelo lub wybranych jej funkcjonalności nie trwało dłużej niż przez okres 5 dni roboczych. Użytkownik zostanie o powyższej okoliczności odpowiednio wcześniej poinformowany za pośrednictwem powiadomienia mailowego.
  4. Usługodawca jest uprawniony do czasowego wstrzymania funkcjonowania procesu świadczenia Usługi, Mojego konta oraz wybranych funkcjonalności Mojego konta jak również całego Envelo, w przypadku wystąpienia awarii technicznej, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w drodze komunikatu dostępnego na stronie głównej Envelo lub po zalogowaniu się do Mojego konta. Wstrzymanie funkcjonowania Mojego konta, jego funkcjonalności lub całego Envelo nie powinno trwać dłużej niż 10 dni roboczych, a w przypadku wystąpienia poważnych skutków awarii, Usługodawca dołoży możliwych starań aby wstrzymanie funkcjonowania Envelo nie trwało dłużej niż kolejne 10 dni roboczych.

   

 9. OBSŁUGA UŻYTKOWNIKA PRZEZ BOK PPUC

  1. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi kontakt z BOK PPUC w Dni Robocze, w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz pod numerem telefonu: 801  500 200 i drogą elektroniczną na adres: bok@envelo.pl
  2. Użytkownik może zgłaszać do BOK PPUC problemy techniczne, pytania i wątpliwości związane z funkcjonowaniem Usługi, Mojego konta lub Envelo. Każdy Użytkownik, kontaktując się z BOK PPUC, powinien podać swoje dane kontaktowe i przedstawić dokładny opis problemu.

   

 10. ROZWIĄZANIE UMOWY

  1. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
  2. Usługodawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z następujących przyczyn:
   1. podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zaprzestaniu świadczenia Usługi,
   2. podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działalności, w związku z decyzją Usługodawcy o zmianie przedmiotu działalności w całości lub w części,
   3. podjęcia przez Usługodawcę decyzji o całkowitym zaprzestaniu prowadzenia działalności,
   4. naruszenie przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia Umowy;
   5. naruszenie przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu w tym niewniesienia Opłaty przez Użytkownika;
   6. stwierdzenie Usługodawcy, że działania Użytkownika stanowią naruszenie przepisów prawa lub praw innych osób lub grożą takim naruszeniem,
   7. stwierdzenie Usługodawcy, że Użytkownik prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego;
   8. Użytkownik prowadzi działania naruszające lub mogące naruszać renomę lub dobre imię Usługodawcy;
   9. z innych ważnych przyczyn.
  3. Z chwilą rozwiązania Umowy Użytkownik traci dostęp do wszelkich Danych Użytkownika a wszystkie dotychczas wprowadzone przez niego Dane Użytkownika zostaną skasowane.
  4. Usługodawca informuje, ze przedmiotem Usługi Moje konto nie jest w żadnym wypadku tworzenie kopii zapasowych Danych Użytkownika. W związku z tym Użytkownik powinien we własnym zakresie posiadać kopię zapasową Danych Użytkownika.

   

 11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Użytkownik, który korzysta z Usługi jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 nr 49 poz. 508). Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania praw własności intelektualnej, które przysługują podmiotom trzecim.
  2. Zabronione jest dalsze przekazywanie, odsprzedawanie, modyfikowanie, kopiowanie i udostępnianie w celach komercyjnych jakichkolwiek materiałów dostępnych w ramach Usługi oraz Envelo.
  3. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane ze świadczeniem Usługi, w szczególności do elementów graficznych neokartki oraz Envelo, logotypów, ilustracji, zdjęć, layoutu strony internetowej, wszelkich treści umieszczonych na stronie internetowej, jak również do koncepcji działania, rozwiązań technicznych, funkcjonalności, oprogramowania komputerowego, baz danych, dokumentacji oprogramowania - przysługują wyłącznie Usługodawcy, podmiotom z nim współpracującym w tym podmiotom z grupy kapitałowej Poczta Polska S.A.
  4. W zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z Usługi Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania służącego do korzystania z Usługi.
  5. Użytkownik oświadcza, że w stosunku do treści, które zamieszcza i przechowuje w związku z korzystaniem z Usługi, dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, w szczególności w zakresie zgodnego z prawem korzystania z autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) lub praw własności przemysłowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 nr 49 poz. 508).

   

 12. SIŁA WYŻSZA, PRAWO WŁAŚCIWE, SĄD WŁAŚCIWY

  1. Usługodawca ani Użytkownik nie odpowiadają za opóźnienie, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Usługi, które nastąpiło w wyniku zdarzenia będącego siłą wyższą.
  2. Prawem właściwym w rozumieniu postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
  3. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze świadczenia Usługi będą rozstrzygane przez sądy powszechne zgodnie z właściwością ogólną.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

   

 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. W ramach świadczonej Usługi Usługodawca nie tworzy, nie weryfikuje ani w żaden sposób nie zmienia jakichkolwiek danych wprowadzanych przez Użytkownika, w szczególności dotyczy to zarówno Danych Użytkownika zdefiniowanych powyżej, jak również wszelkich efektów uzyskanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnych w ramach Usługi.
  2. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść oraz skutki swojego korzystania z wprowadzonych przez siebie Danych Użytkownika.
  3. W świetle ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca nie jest inicjatorem przekazu Danych Użytkownika przez Użytkownika w związku z dostępem i korzystaniem z do Usług i korzystaniem z nich, nie wybiera odbiorcy przekazów Danych Użytkownika ani nie wybiera ani nie modyfikuje Danych Użytkownika (host). To oznacza, że Usługodawca zapewni tylko zasoby techniczne w formie możliwości dostępu do Usług, a o ich wykorzystaniu decyduje wyłącznie Użytkownik. Usługodawca nie monitoruje zawartości Danych Użytkownika.

   

 14. REKLAMACJE

  1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
  2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Użytkownika i opis problemu.
  3. Reklamacja powinna zostać doręczona Usługodawcy na następujący adres poczty elektronicznej Usługodawcy: bok@envelo.pl lub przesłana na adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania do Usługodawcy.
  5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
  6. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w lokalu Usługodawcy.

   

 15. ZMIANA REGULAMINU

  1. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:
   1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, w szczególności nowych (zmienionych) przepisów prawa;
   2. konieczności dostosowania działalności Usługodawcy do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień/wytycznych) decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej, lub orzeczenia sądowego;
   3. zmiany danych podmiotów opisanych w Regulaminie (np. numeru wpisu do KRS, adresu itp.) lub zmiana podmiotów wskazanych w Regulaminie;
   4. wprowadzenia nowych usług lub zmiany sposobu świadczenia Usługi;
   5. zmiana parametrów technicznych Usługi;
   6. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług (np. wprowadzenie nowych wymagań technicznych);
   7. powstania nowych lub zmiana ryzyk związanych z korzystaniem z Usługi;
   8. konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników.
  2. Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu poprzez wyświetlenie informacji o dokonanych zmianach Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu w ramach indywidulanego Mojego konta oraz Envelo oraz zamieszczenie nowej wersji Regulaminu (wraz z oznaczonymi zmianami) w ramach Envelo. Ponadto informacji o dokonanych zmianach Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu zamieszczona zostaje na stronie internetowej Envelo. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 14 dni od otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu.

   

 16. OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Użytkownik potwierdza, że ma świadomość że korzystanie z Usługi, jako usługi świadczonej drogą elektroniczną, wiąże się z zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet.
  2. Usługodawca przy świadczeniu Usługi wykorzystuje metody zabezpieczenia przekazu danych zwyczajowo przyjęte na rynku ze względu na właściwości Usługi, które mają na celu uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.

   

 17. DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników podanych w związku z korzystaniem z Usługi jest Usługodawca (Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu świadczenia Usługi, we własnym celu marketingowym Usługodawcy, w celu wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa (niedozwolone korzystanie) oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Zasady przetwarzania danych osobowych są uregulowane w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem internetowym http://envelo.pl/polityka-prywatnosci jak również na stronie głównej Envelo.

   

 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Usługa z uwagi na swój charakter nie może zostać zwrócona.
  2. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na rozpoczęcie mu świadczenia Usługi bezpośrednio po zawarciu Umowy, a zatem przed upływem 10 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy.
  3. Zważywszy na istotę Usługi, które z uwagi na swój charakter nie może zostać zwrócona, a także na rozpoczęcie świadczenia Usługi za zgodą Użytkownika bezpośrednio po zawarciu Umowy, Użytkownikowi nie przysługuje 10 dniowy termin na odstąpienie od Umowy określony w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (zastosowanie mają wyjątki określone w art. 10 ust. 3 punkt 1 i 5 tej ustawy). Powyższe dotyczy też Usługi Wydruku.
  4. Cennik stanowi integralną część Regulaminu.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2013r.