Regulamin – Aplikacji Mobilnej Envelo

REGULAMIN

Aplikacji Mobilnej Envelo

§ 1

Postanowienia Wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. (dalej zwaną: Usługodawcą) przy wykorzystaniu Aplikacji Mobilnej.
 2. Każdy nieodpłatnie może zapoznać się z treścią Regulaminu. Treść Regulaminu każdy może drukować, utrwalać oraz zwielokrotniać dowolną techniką na dowolnych nośnikach.
 3. Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony w postaci pozwalającej na jego utrwalanie, przechowywanie i odtwarzanie (tj. w formacie dokumentu HTML) przez Użytkownika. Regulamin został udostępniony w ramach Aplikacji Mobilnej (podczas pierwszego uruchomienia po instalacji Aplikacji Mobilnej na Urządzeniu Mobilnym oraz w zakładce „Regulamin”) oraz na stronie internetowej https://mobile.envelo.pl/docs/regulamin.html. Dodatkowo, na żądanie Użytkownika, Usługodawca prześle Użytkownikowi kopię Regulaminu w postaci elektronicznej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 4. Korzystanie z Usług poprzez Aplikację Mobilną jest w pełni dobrowolne.

§ 2

Definicje

Pojęcia pisane w Regulaminie od wielkiej litery będą miały następujące znaczenie:

 1. Aplikacja Mobilna – oznacza oprogramowanie (aplikacja na urządzenia mobilne) o nazwie „Envelo” udostępniane Użytkownikowi przez Usługodawcę, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu Mobilnym spełniającym wymagania opisane w Regulaminie Aplikacji Mobilnej Envelo, służące do korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz zapewniania mobilnego dostępu do funkcjonalności dotyczących Usług świadczonych przez Usługodawcę (z określonymi odrębnościami dla kanału mobilnego), a także innych usług (np. funkcjonalności dotyczących usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polską S.A.). Aplikacja Mobilna pozwala w szczególności na przeglądanie zbioru Awersów Usługodawcy, wprowadzanie i przeglądanie Awersów Użytkownika, komponowanie własnej Neokartki Mobilnej, przesyłanie Neokartki Mobilnej do Systemu Informatycznego w celu jej konwersji na dokument nadający się do druku oraz w szczególności na: wyszukanie najbliższej dla Użytkownika placówki pocztowej lub skrzynki pocztowej, zamówienie kuriera, śledzenie przesyłki, znalezienie kodu pocztowego i odbieranie Neorachunków. Aplikacja Mobilna pozwala również na dostęp do innych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo z odrębnościami dotyczącymi tego kanału mobilnego wskazanymi w Regulaminie Aplikacji Mobilnej Envelo, Regulaminie korzystania z Usługi Neokartka Mobilna, z Usługi Neorachunki oraz z usługi Skrzynka Envelo (z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej Envelo), w Cennikach dotyczących usług dostępnych za pomocą Aplikacji Mobilnej lub w samej Aplikacji Mobilnej.
 2. BOK PPUC – Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy o adresie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa.
 3. Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny lub akty prawne go zastępujące.
 4. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Prawo Autorskie – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub akt prawny ją zastępujący.
 6. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 o prawach konsumenta lub akt prawny ją zastępujący.
 7. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, udostępniony i stosowany przez Usługodawcę.
 8. Urządzenie Mobilne – oznacza urządzenie wraz ze stosownym oprogramowaniem (np. PDA, telefony komórkowe) znajdujące się w posiadaniu Użytkownika, na którym zainstalowana może zostać Aplikacja Mobilna w celu korzystania z Usług, spełniające wymagania opisane w Regulaminie (np. wymagania w zakresie posiadania określonego systemu operacyjnego oraz dostępu do Internetu).
 9. Usługodawca – Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000425263, kapitał zakładowy 11 000 000,00 zł. wpłacony w całości, NIP: 525-25-33-454.
 10. Użytkownik – oznacza każdy podmiot dopuszczony do obrotu prawno-gospodarczego, który wyraża zamiar zainstalowania lub który zainstalował na Urządzeniu Mobilnym Aplikację Mobilną.
 11. System Informatyczny – oznacza system teleinformatyczny (w tym w rozumieniu regulacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną) pozostający w dyspozycji Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz zapewniania dostępu do funkcjonalności dotyczących Usług świadczonych przez Usługodawcę, a także innych usług (np. dostępu do funkcjonalności dotyczących usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polską S.A.) obejmujący w szczególności oprogramowanie (w tym webservice www), sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne. System Informatyczny to Aplikacja Mobilna oraz Platforma Envelo w rozumieniu Regulaminu korzystania ze Skrzynki Envelo.
 12. Usługi – świadczone z wykorzystaniem Systemu Informatycznego przez Usługodawcę drogą elektroniczną, na odległość lub w inny sposób oraz usługi lub funkcjonalności, dostępne dla Użytkownika za pomocą Aplikacji Mobilnej.
 13. Regulamin korzystania ze Skrzynki Envelo – Regulamin korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo udostępniony i stosowany przez Usługodawcę dotyczący zakładania i korzystania ze Skrzynki Envelo oraz Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo, który ma również zastosowanie do korzystania przez Użytkownika ze Skrzynki Envelo oraz Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej – z odrębnościami właściwymi dla kanału mobilnego opisanymi w Regulaminie Aplikacji Mobilnej Envelo, Regulaminie korzystania z Usługi Neokartka Mobilna, z Usługi Neorachunki oraz z usługi Skrzynka Envelo (z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej Envelo), w Cennikach dotyczących usług dostępnych za pomocą Aplikacji Mobilnej lub w samej Aplikacji Mobilnej. Rozpoczęcie korzystania z Usług za pomocą Aplikacji Mobilnej oznacza jednocześnie zapoznanie się przez Użytkownika oraz wyrażenie przez niego zgody na stosowanie również Regulaminu korzystania ze Skrzynki Envelo.

§ 3

Aplikacja Mobilna

 1. Korzystanie z Usług dostępnych poprzez Aplikację Mobilną wymaga uprzedniego samodzielnego przeniesienia poprzez Internet (ściągnięcia), poprawnej instalacji i uruchomienia Aplikacji Mobilnej na Urządzeniu Mobilnym. Udostępnienie Aplikacji Mobilnej do ściągnięcia i zainstalowania następuje bez jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy, natomiast Użytkownik musi się liczyć z poniesieniem opłat za korzystanie z dostępu do Internetu poprzez Urządzenie Mobilne, według taryfy i na rzecz dostawcy usług telekomunikacyjnych zapewniającego Użytkownikowi taki dostęp.
 2. Aplikacja Mobilna udostępniana przez Usługodawcę przeznaczona jest wyłącznie dla Urządzeń Mobilnych spełniających wymagania techniczne opisane w paragrafie 6 Regulaminu. Instalowanie i wykorzystywanie Aplikacji Mobilnej na urządzeniu niespełniającym wymagań opisanych w paragrafie 6 Regulaminu może prowadzić do błędnego działania Aplikacji Mobilnej oraz braku możliwości korzystania z Usług udostępnionych poprzez Aplikację Mobilną.
 3. W celu zapewnienia możliwości korzystania z Usług, z chwilą instalacji Aplikacji Mobilnej przez Użytkownika na Urządzeniu Mobilnym, Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z Aplikacji Mobilnej w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Aplikacji Mobilnej, jej instalacji lub deinstalacji, wyświetlania, uruchamiania oraz normalnego korzystania z Aplikacji Mobilnej zgodnie z jej funkcjami i przeznaczeniem. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej zgodnie z jej funkcjami i przeznaczeniem, tj. możliwość dostępu do Usług z poziomu Urządzenia Mobilnego, nie wymaga jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy, jednakże Użytkownik musi liczyć się z opłatami za korzystanie z niektórych Usług zgodnie z warunkami korzystania z nich oraz z opłatami na rzecz dostawcy usług telekomunikacyjnych zapewniającego Użytkownikowi dostęp do Internetu z poziomu Urządzenia Mobilnego (według taryfy tego dostawcy usług telekomunikacyjnych stosowanej wobec Użytkownika), albowiem Aplikacja Mobilna zapewnia dostęp do Usług z poziomu Urządzenia Mobilnego z wykorzystaniem dostępu do Internetu, umożliwiającego korzystanie z Usług poprzez System Informatyczny.
 4. Licencja na korzystanie z danej Aplikacji Mobilnej udzielona zostaje na czas nieoznaczony (tj. na tak długo, jak Aplikacja Mobilna pozostaje zainstalowana na Urządzeniu Mobilnym).
 5. Użytkownik nie może ani sam, ani przez jakąkolwiek osobę trzecią:
  1. korzystać z Aplikacji Mobilnej w całości lub jakiejkolwiek części w zakresie szerszym niż wyraźnie dozwolony na mocy licencji lub bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego. Wyłącza się w najszerszym dopuszczalnym zakresie zastosowanie przepisu art. 75 ust. 1 Prawa Autorskiego;
  2. dokonać tłumaczenia kodu Aplikacji Mobilnej (tj. dekompilacji lub deasemblacji), poza przypadkami, gdy działanie takie jest dozwolone na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego;
  3. dokonywać modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji Mobilnej.
 6. Usługodawca może wydawać aktualizacje Aplikacji Mobilnej (tj. różnego rodzaju nowe wersje, patch’e/łaty, poprawki błędów Aplikacji Mobilnej, itp.) – Usługodawca zaleca korzystanie przez Użytkownika zawsze z najnowszej dostępnej wersji Aplikacji Mobilnej. Aplikacja Mobilna posiada funkcjonalność umożliwiającą jej automatyczną aktualizację przez sieć Internet. Przed dokonaniem aktualizacji Aplikacji Mobilnej Użytkownik będzie każdorazowo proszony o wyrażenie zgody na aktualizację Aplikacji Mobilnej, a aktualizacja dokonana zostanie wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, chyba, że Użytkownik wyrazi przy instalacji aplikacji permanentną zgodę na auto-aktualizację Aplikacji Mobilnej. W takim wypadku Aplikacja Mobilna będzie aktualizowana automatycznie bez konieczności każdorazowego udzielania na to zgody przez Użytkownika. Aktualizacja Aplikacji Mobilnej nie wymaga jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy, jednakże Użytkownik musi liczyć się z opłatami na rzecz dostawcy usług telekomunikacyjnych zapewniającego Użytkownikowi dostęp do Internetu z poziomu Urządzenia Mobilnego (według taryfy tego dostawcy usług telekomunikacyjnych stosowanej wobec Użytkownika) za ściągnięcie aktualizacji Aplikacji Mobilnej na Urządzenie Mobilne.
 7. Licencja na Aplikację Mobilną obejmuje wszystkie ściągnięte i zainstalowane przez Użytkownika na Urządzenie Mobilne aktualizacje Aplikacji Mobilnej udostępnione przez Usługodawcę.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie prawa do dysponowania Urządzeniem Mobilnym z dostępem do Internetu, na którym instaluje Aplikację Mobilną.
 9. Użytkownik może w każdym momencie odinstalować Aplikację Mobilną. Odinstalowanie Aplikacji Mobilnej następuje zgodnie z wymaganiami dla określonego modelu Urządzenia Mobilnego, jakie posiada Użytkownik, według wskazań producenta lub dostawcy Urządzenia Mobilnego. Odinstalowanie Aplikacji Mobilnej jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o korzystanie z Aplikacji Mobilnej, co nie dotyczy Umowy o Usługę zawartą z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej.
 10. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy o daną Usługę bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów – wówczas bieg terminu do odstąpienia od takiej umowy biegnie od dnia zawarcia tej umowy. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy o daną Usługę, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od tej Umowy, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed jego upływem. Z punktu widzenia uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem umowa o korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest nieodpłatną umową zawieraną na odległość w zakresie dostarczenia treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, przy czym ściągnięcie Aplikacji Mobilnej przez Internet oraz jej zainstalowanie na Urządzeniu Mobilnym przez Użytkownika oznacza spełnienie świadczenia przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od tej umowy za wyraźną zgodą Konsumenta – zatem w przypadku umowy o korzystanie z Aplikacji Mobilnej Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który dokonał instalacji Aplikacji Mobilnej na swoim Urządzeniu Mobilnym nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od tej umowy jako umowy zawieranej na odległość dotyczącej treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, w zakresie których spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – o czym Usługodawca niniejszym informuje Konsumenta i na co Konsument wyraża zgodę rozpoczynając korzystanie z Aplikacji Mobilnej, natomiast umowa ta może zostać przez Konsumenta rozwiązana w każdej chwili poprzez odinstalowanie Aplikacji Mobilnej z Urządzenia Mobilnego zgodnie z postanowieniami § 3 ust 9 Regulaminu. Ściągnięcie i korzystanie z Aplikacji Mobilnej wymaga dostępu do Internetu, za co Konsument może zostać obciążony kosztami ze strony dostawcy dostępu do Internetu według taryfy tego dostawcy stosowanej wobec Konsumenta.

§ 4

Podstawowe Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystając z Aplikacji Mobilnej, każdy Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu oraz Regulaminu korzystania ze Skrzynki Envelo;
  2. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich;
  3. przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet (tzw. netykiety czyli obiektywnych zasad bezpiecznego i nieszkodzącego innym postępowania w ramach korzystania z Internetu lub posługiwania elektronicznymi profilami);
  4. niewykorzystywania Aplikacji Mobilnej ani jakiejkolwiek Usługi bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, netykietą lub naruszających prawa osób trzecich;
  5. nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego lub systemów informatycznych / teleinformatycznych osób trzecich;
  6. niewykorzystywania jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub aplikacji oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań mogących powodować naruszenie integralności lub stabilności Systemu Informatycznego lub Aplikacji Mobilnej, zniszczenia, uszkodzenia, naruszenia integralności lub ujawnienia osobom nieuprawnionym treści danych przechowywanych w Systemie Informatycznym;
  7. niekorzystania z Aplikacji Mobilnej w sposób utrudniający jej funkcjonowanie, np. poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń powodujących zakłócenia pracy lub uszkodzenie Aplikacji Mobilnej;
  8. instalowania i wykorzystywania Aplikacji Mobilnej wyłącznie na Urządzeniu Mobilnym, spełniającym wymagania techniczne opisane w paragrafie 6 Regulaminu;
  9. przestrzegania zasad udostępnienia i korzystania z Aplikacji Mobilnej.
 2. Zaleca się, aby Użytkownik niezwłocznie informował Usługodawcę o wszelkich zauważonych przez niego ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Aplikacji Mobilnej lub Usługi z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej.

§ 5

Zakaz Działań Bezprawnych / Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę

 1. W związku z korzystaniem z Usług poprzez Aplikację Mobilną Użytkownik nie może dostarczać lub w jakikolwiek sposób przetwarzać treści o charakterze bezprawnym. W szczególności żadna osoba nie może wprowadzać lub przechowywać w ramach Aplikacji Mobilnej lub Systemu Informatycznego jakichkolwiek materiałów (np. Awersów Użytkownika, treści zamieszanych na Neokartce Mobilnej) naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich. W szczególności Użytkownik nie może wprowadzać ani przetwarzać w ramach Aplikacji Mobilnej lub Systemu Informatycznego (np. poprzez zamieszczenie w ramach Neokartki Mobilnej) jakichkolwiek materiałów lub treści:
  1. naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w tym materiałów o charakterze pornograficznym, rasistowskim, zawierających treści uważane powszechnie za wulgarne lub obraźliwe;
  2. naruszających lub mogących naruszyć prawa innych osób, a w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa do wizerunku lub inne dobra osobiste innych osób, w tym Usługodawcy lub innych Użytkowników;
  3. naruszających lub mogących naruszyć prawa do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów lub usług.
 2. Żaden Użytkownik nie może korzystać z żadnej z Usług udostępnionych przez Usługodawcę poprzez Aplikację Mobilną w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania (w tym zasadami tzw. netykiety).
 3. Usługodawca jest uprawniony – w zależności od skali naruszenia – do odmowy świadczenia danej Usługi, czasowego wstrzymania funkcjonowania Aplikacji Mobilnej lub nawet do wypowiedzenia umowy o korzystanie z Aplikacji Mobilnej ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:
  • Naruszenia z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej obowiązującego prawa lub uprawdopodobnionych praw osób trzecich (w tym na zasadach dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną), lub
  • Naruszenia umownych regulacji dotyczących korzystania z Aplikacji Mobilnej lub danej Usługi, lub
  • Dopuszczenia się działań bezprawnych (w tym opisanych w niniejszym Regulaminie lub Regulaminie korzystania ze Skrzynki Envelo).
 4. Usługodawca może rozwiązać umowę o korzystanie z Aplikacji Mobilnej z ważnej przyczyny, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a w szczególności z następujących przyczyn:
  • Podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zaprzestaniu świadczenia Usług;
  • Podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działalności, w związku z decyzją Usługodawcy o zmianie przedmiotu działalności w całości lub w części;
  • Podjęcia przez Usługodawcę decyzji o całkowitym zaprzestaniu prowadzenia działalności;
  • Naruszenia przez Użytkownika regulacji umownych dotyczących zasad korzystania z Aplikacji Mobilnej lub którejkolwiek Usługi;
  • Niewniesienia Opłaty przez Użytkownika lub wniesienia jej tylko w części;
  • Dopuszczenia się przez Użytkownika działań lub zaniechań, które stanowią naruszenie przepisów prawa lub praw innych osób lub grożą takim naruszeniem;
  • Prowadzenia (również za pomocą Aplikacji Mobilnej) działań naruszających lub zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego lub innych Użytkowników;
  • Prowadzenia przez Użytkownika działań naruszających lub mogących naruszać renomę lub dobre imię Usługodawcy lub podmiotu z Grupy Kapitałowej Poczta Polska S.A.

§ 6

Warunki Techniczne

 1. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika Urządzeniem Mobilnym z miejscem w pamięci na zainstalowanie i działanie Aplikacji Mobilnej, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadanie dostępu do Internetu;
  2. posiadanie Urządzenia Mobilnego z systemem operacyjnym: Android 4.0. lub wyższej; iOS 10 lub wyższej;
 2. Dane podane przez Użytkownika przechowywane są w bazie danych w ramach Systemu Informatycznego Usługodawcy wraz z informacją o akceptacji Regulaminu Aplikacji Mobilnej oraz Regulaminu korzystania ze Skrzynki Envelo przez Użytkownika. W celu korzystania przez Użytkownika z danych Usług z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej konieczne będzie również zaakceptowanie przez Użytkownika regulaminu właściwego dla danej Usługi.
 3. Zaleca się, aby w trakcie korzystania z Aplikacji Mobilnej Użytkownik powiadamiał Usługodawcę o wszelkich zauważonych awariach lub innych nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Aplikacji Mobilnej.
 4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi lub Aplikacji Mobilnej Użytkownik może zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
 5. Usługodawca jest zobowiązany do usunięcia awarii lub innych nieprawidłowości w pracy Aplikacji Mobilnej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia Użytkownika.
 6. Postanowienia § 6 ust 3 – ust 5 Regulaminu dotyczą awarii, nieprawidłowości lub niedostępności samej Aplikacji Mobilnej (po stronie Usługodawcy, w tym jego Systemu Informatycznego), natomiast nie obejmują nieprawidłowości w działaniu Urządzenia Mobilnego lub dostępu do Internetu po stronie Użytkownika.
 7. Skorzystanie z niektórych funkcji Usługi Neolistu (za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Envelo) polegających na możliwości załączania w Neolistach załączników PDF pobranych z tzw. „dysków w chmurze”, możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika Urządzeniem Mobilnym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. Urządzenia z systemem operacyjnym Android – możliwy będzie wybór plików z wszystkich dostępnych na rynku aplikacji mobilnych oferujących tzw. „dysk w chmurze” – pod warunkiem, że dana aplikacja oferuje taką funkcję dla wersji systemu operacyjnego posiadanego aktualnie przez Użytkownika na Urządzeniu Mobilnym,
  2. Urządzenia z systemem operacyjnym iOS – możliwy będzie wybór plików z aplikacji Dropbox (wymagane posiadanie Urządzenia Mobilnego z systemem operacyjnym w wersji iOS8 lub wyższej) oraz iCloud (wymagane posiadanie Urządzenia Mobilnego z systemem operacyjnym w wersji iOS8),

§ 7

Własność intelektualna i prawa osób trzecich

 1. Użytkownik, który korzysta z Aplikacji Mobilnej lub dostępnych za jej pomocą Usług, jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej, w szczególności regulacji dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania praw własności intelektualnej, które przysługują podmiotom trzecim.
 2. Zabronione jest dalsze przekazywanie, odsprzedawanie, modyfikowanie, kopiowanie i udostępnianie w celach komercyjnych jakichkolwiek materiałów i treści dostępnych w ramach Aplikacji Mobilnej, Usług oraz Systemu Informatycznego.
 3. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Aplikacją Mobilną, Usługami, Skrzynką Envelo lub Systemem Informatycznym, w szczególności prawa do elementów graficznych logotypów, ilustracji, zdjęć, layoutu Aplikacji Mobilnej oraz layoutu Skrzynki Envelo, a także do koncepcji działania, rozwiązań technicznych, funkcjonalności, oprogramowania komputerowego, baz danych, dokumentacji oprogramowania, itp. przysługują wyłącznie Usługodawcy, podmiotom z nim współpracującym, w tym podmiotom z grupy kapitałowej Poczta Polska S.A.
 4. Użytkownik oświadcza, że w stosunku do treści, które zamieszcza i przechowuje w związku z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej lub danej Usługi, dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, w szczególności w zakresie zgodnego z prawem korzystania z autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych.
 5. Jednocześnie Usługodawca informuje, że w zakresie dostępu poprzez Aplikację Mobilną do usług pocztowych i funkcjonalności dotyczących usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polska S.A. (np. wyszukanie najbliższej dla Użytkownika placówki pocztowej lub skrzynki pocztowej, zamówienie kuriera, śledzenie przesyłki, znalezienie kodu pocztowego):
  1. Wszelkie informacje dostępne poprzez Aplikację Mobilną stanowią wyłączną własność Poczty Polskiej S.A. i są przekazywane w związku z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej oraz jedynie w celach informacyjnych,
  2. Poczta Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, prawdziwość, kompletność oraz aktualność informacji przekazywanych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej oraz za ich otrzymywanie przez Użytkownika we właściwym czasie,
  3. Użytkownik ma prawo korzystać z informacji dostępnych za pomocą Aplikacji Mobilnej tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 6. Użytkownik w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu informacji dotyczących usług pocztowych lub dotyczących ich funkcjonalności dostępnych poprzez Aplikację Mobilną w całości lub we fragmentach,
  2. udostępniania informacji dotyczących usług pocztowych lub dotyczących ich funkcjonalności dostępnych poprzez Aplikację Mobilną w jakiejkolwiek formie i na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, niezależnie czy odpłatnie czy nieodpłatnie,
  3. modyfikowania, usuwania lub uzupełniania informacji dotyczących usług pocztowych lub dotyczących ich funkcjonalności dostępnych poprzez Aplikację Mobilną,

  a w sytuacji wykorzystania informacji dotyczących usług pocztowych lub dotyczących ich funkcjonalności dostępnych poprzez Aplikację Mobilną niezgodnie z  niniejszym Regulaminem, Poczta Polska S.A. może kierować roszczenia (w tym roszczenia finansowe) z tego tytułu względem Użytkownika oraz przysługują jej wszelkie środki prawne dostępne  na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8

Siła wyższa, prawo właściwe, sąd właściwy

 1. Ani Usługodawca, ani Użytkownik nie odpowiadają za opóźnienie, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania, które nastąpiło w wyniku zdarzenia będącego siłą wyższą.
 2. Prawem właściwym w rozumieniu postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze świadczenia Usługi będą rozstrzygane przez sądy powszechne zgodnie z właściwością ogólną.

§ 9

Odpowiedzialność

 1. W ramach wykonywania umowy o korzystanie z Aplikacji Mobilnej lub świadczonej Usługi Usługodawca nie tworzy, nie weryfikuje ani w żaden sposób nie zmienia jakichkolwiek danych lub treści wprowadzanych przez Użytkownika, w szczególności dotyczy to zarówno treści i danych dostarczanych przez Użytkownika, jak i wszelkich efektów uzyskanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnych w ramach Aplikacji Mobilnej, Systemu Informatycznego lub danej Usługi.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść oraz skutki swojego korzystania z wprowadzonych przez siebie treści lub danych.
 3. W świetle regulacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną Usługodawca nie jest inicjatorem przekazu treści i danych Użytkownika w związku z dostępem do Aplikacji Mobilnej, Systemu Informatycznego lub Usług i korzystaniem z nich, nie wybiera odbiorcy przekazów Użytkownika, nie wybiera ani nie modyfikuje treści lub danych Użytkownika (hosting). To oznacza, że Usługodawca zapewnia tylko zasoby techniczne w formie możliwości dostępu do Aplikacji Mobilnej, Systemu Informatycznego lub Usług, a o ich wykorzystaniu decyduje wyłącznie Użytkownik. Usługodawca nie monitoruje zawartości treści ani danych Użytkownika.

§ 10

Reklamacje

 1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących Aplikacji Mobilnej lub Usług dostępnych z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Użytkownika i opis problemu.
 3. Reklamacja powinna zostać doręczona Usługodawcy na następujący adres poczty elektronicznej Usługodawcy: [email protected] lub przesłana do Usługodawcy na adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania do Usługodawcy.
 5. Reklamację dotyczącą Aplikacji Mobilnej lub Usług dostępnych z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej, Usługodawca rozpatrzy w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Jeśli Usługodawca nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi na reklamację, wówczas w terminie 30 dni poinformuje o tym Użytkownika i wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie ona do odbioru przez Użytkownika w lokalu Usługodawcy.

§ 11

Ograniczenia wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik potwierdza, że ma świadomość, iż korzystanie z Aplikacji Mobilnej, jako usługi świadczonej drogą elektroniczną, oraz Usług dostępnych z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej lub Skrzynki Envelo wiąże się z zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet. Użytkownik zapewnia sobie możliwość dostępu do Internetu we własnym zakresie i na warunkach określonych w umowie z dostawcą usług dostępu do Internetu. Użytkownik jest również odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie (aktualne oprogramowanie, adekwatne oprogramowanie antywirusowe, itp.)Urządzenia Mobilnego (w tym sprzętu oraz oprogramowania), za pomocą których korzysta z dostępu do Internetu,
 2. Usługodawca przy świadczeniu Usługi wykorzystuje metody zabezpieczenia przekazu danych zwyczajowo przyjęte na rynku ze względu na właściwości Usług, które mają na celu uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.

§ 12

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej jest PPUC – Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000425263, NIP 525-25-33-454, Regon 146182054, o kapitale zakładowym 11 000 000 zł (w całości wpłaconym).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w zakresie usług i funkcjonalności pocztowych dostępnych poprzez Aplikację Mobilną jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, Regon 010684960, o kapitale zakładowym 774.140.000,00 złotych (w całości wpłaconym).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Aplikacji Mobilnej oraz Usług dostępnych poprzez Aplikację Mobilną.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opisane w dokumencie Polityka prywatności dostępnym pod adresem internetowym https://www.envelo.pl/polityka-prywatnosci.html.

§ 13

Postanowienia Końcowe

 1. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu. W szczególności Usługodawca dokona zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:
  1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, w szczególności nowych (zmienionych) przepisów prawa;
  2. konieczności dostosowania działalności Usługodawcy do zaleceń (nakazów/ orzeczeń/ postanowień/ wytycznych) decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej, lub orzeczenia sądowego;
  3. zmiany danych podmiotów opisanych w Regulaminie (np. numeru wpisu do KRS, adresu itp.) lub zmiana podmiotów wskazanych w Regulaminie;
  4. wprowadzenia nowych Usług lub zmiany sposobu świadczenia Usług (np. zmiany parametrów technicznych wydruku Neokartki Mobilnej);
  5. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług dostępnych z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej (np. wprowadzenie nowych wymagań technicznych);
  6. powstania nowych lub zmiany ryzyk związanych z korzystaniem z Usług lub Aplikacji Mobilnej;
  7. konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług lub korzystaniem z Aplikacji Mobilnej, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników,
  8. zmiany funkcjonalności lub zasad używania Aplikacji Mobilnej.
 2. Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu poprzez wyświetlenie informacji o dokonanych zmianach Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu w ramach Aplikacji Mobilnej oraz zamieszczenie nowej wersji Regulaminu (wraz z oznaczonymi zmianami) w ramach Aplikacji Mobilnej. Ponadto informacji o dokonanych zmianach Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu zamieszczona zostanie na stronie https://mobile.envelo.pl/docs/regulamin.html. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nadal korzysta z Aplikacji Mobilnej.
 3. W zakresie dostępu do Usług poprzez Aplikację Mobilną pierwszeństwo w stosowaniu ma niniejszy Regulamin Aplikacji Mobilnej przed Regulaminem korzystania ze Skrzynki Envelo.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

REGULAMIN

korzystania z Usługi Neokartka Mobilna, z Usługi Neorachunki oraz z Usługi Skrzynka Envelo (z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej Envelo)

§ 1

Postanowienia Wstępne

 1. Korzystanie z Usług możliwe jest wyłącznie za pomocą uzyskanej (ściągniętej) przez Internet i poprawnie zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika Aplikacji Mobilnej Envelo, wykorzystywanej zgodnie z zaakceptowanym przez Użytkownika regulaminem Aplikacji Mobilnej Envelo oraz Regulaminem korzystania ze Skrzynki Envelo.

§ 2

Definicje

 1. Adresat – podmiot wskazany przez Użytkownika w ramach Neokartki Mobilnej jako adresat Neokartki Mobilnej, któremu ma zostać doręczona Neokartka Mobilna; Użytkownik wskazuje Adresata poprzez podanie jego imienia i nazwiska lub nazwy (firmy), dokładnego adresu z nazwą ulicy, numerem domu / budynku, numerem lokalu / mieszkania (o ile istnieje), kodem pocztowym oraz miejscowością albo oznaczeniem skrytki pocztowej.
 2. Awers Usługodawcy – obiekt multimedialny (np. plik graficzny lub zdjęcie) przygotowany i udostępniony przez Usługodawcę w celu wykorzystania przez Użytkownika jako awers Neokartki Mobilnej komponowanej przez Użytkownika.
 3. Awers Użytkownika – obiekt multimedialny (np. plik graficzny lub zdjęcie) spełniający wymagania techniczne opisane w Regulaminie, wprowadzony przez Użytkownika do Aplikacji Mobilnej w celu wykorzystania jako awers Neokartki Mobilnej komponowanej przez Użytkownika.
 4. Dane Użytkownika – wszelkie dane tekstowe, graficzne, zdjęcia, w tym również dane osobowe i Awersy Użytkownika, które Użytkownik wprowadza w trakcie korzystania z Usługi Neokartki Mobilnej np. dane Adresata, dane zamawiającego (nadawcy), itp. wpisywane w formularzu Usługi Neokartki Mobilnej.
 5. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, „RODO”) i odpowiednich przepisów krajowych, dotyczące (o ile są to osoby fizyczne) zarówno Klienta, jak i dane przez niego podawane (np. jego kontrahentów, adresatów, itp.).
 6. Dostawca Usługi SMS Premium i Direct Billing – podmiot będący dostawcą usługi SMS Premium oraz usługi Direct Billing, którym jest spółka Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-189, przy ul. Inflanckiej 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253675, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, opłaconym w całości, NIP: 527-23-17-216.
 7. Neokartka Mobilna – oznacza elektroniczną widokówkę z uiszczoną Opłatą Pocztową, skomponowaną przez Użytkownika w formie elektronicznej w ramach Usługi Neokartka Mobilna, która zostaje po jej ostatecznej akceptacji przez Użytkownika wydrukowana przez Usługodawcę w ramach Usługi Wydruku i nadana na zlecenie Użytkownika jako przesyłka listowa nierejestrowana przez Usługodawcę w imieniu własnym i na rzecz Użytkownika u Operatora Pocztowego bez potwierdzenia nadania;
 8. Dzień Roboczy – oznacza dzień od poniedziałku do piątku z wyłączaniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski.
 9. System Informatyczny – oznacza system teleinformatyczny (w tym w rozumieniu regulacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną) pozostający w dyspozycji Usługodawcy wykorzystywany m.in. do świadczenia Usługi Neokartki Mobilnej przez Usługodawcę, obejmujący w szczególności oprogramowanie (w tym webservice www), sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne. System Informatyczny to Aplikacja Mobilna oraz Platforma Envelo w rozumieniu Regulaminu korzystania ze Skrzynki Envelo.
 10. Treść Życzeń – oznacza wykonane i udostępnione przez Usługodawcę propozycje życzeń, które Użytkownik może wykorzystać w ramach komponowanej przez siebie Neokartki Mobilnej.
 11. Umowa (lub Umowa o Usługę) – oznacza umowę o świadczenie Usługi zawartą na odległość poprzez Aplikację Mobilną przez Użytkownika z Usługodawcą na zasadach opisanych w Regulaminie, Regulaminie Aplikacji Mobilnej Envelo oraz Regulaminie korzystania ze Skrzynki Envelo. W przypadku Neokartki Mobilnej na wymienioną Usługę składa się Usługa Neokartki Mobilnej, Usługa Wydruku oraz zlecenie (upoważnienie) od Użytkownika dla Usługodawcy do nadania wydrukowanej Neokartki Mobilnej przez Usługodawcę w imieniu własnym i na rzecz Użytkownika u Operatora Pocztowego jako przesyłka listowa nierejestrowana bez potwierdzenia nadania.
 12. Usługa Wydruku – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, opisaną w § 7 ust 3 – ust 7 Regulaminu.
 13. Usługa Neokartka Mobilna – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, opisaną w § 7 Regulaminu.
 14. Usługi lub Usługa – oznacza łącznie Usługę Neokartki Mobilnej wraz z Usługą Wydruku lub inną Usługę dostępną poprzez Aplikację Mobilną Envelo.
 15. Opłata – oznacza łączne opłaty uiszczane przez Użytkownika w celu zawarcia Umowy o Usługę. Opłaty określone zostały w Cenniku danej Usługi. W szczególności Opłaty za Usługi Neokartka Mobilna objęte są Cennikiem dostępnym w ramach Aplikacji Mobilnej w zakładce „Cennik” oraz na stronie internetowej https://mobile.envelo.pl/docs/cennik.html.
 16. Operator Płatności Elektronicznych – podmiot dokonujący autoryzacji płatności, czyli potwierdzenia, że osoba posługująca się daną kartą lub rachunkiem bankowym jest uprawniona do dokonania płatności (np. posiada odpowiednie środki na koncie), a także dokonujący rozliczania i przetwarzania transakcji płatniczej, którym odpowiednio dla sposobów płatności mobilnych określonych w § 8 ust 3 Regulaminu jest: (i) firma SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie 00-124 przy ul. Rondo ONZ 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000315361, kapitał zakładowy 10 820 000,00 zł (w całości wpłacony), NIP 9571005969, lub (ii) PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 17. Operator Pocztowy – przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481). Operatorem pocztowym jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000334972, kapitał zakładowy 774.140.000 zł (w całości wpłacony), NIP 525-000-73-13.
 18. Opłata Pocztowa – opłata pobierana przez Usługodawcę, przysługująca Operatorowi Pocztowemu za świadczenie usług pocztowych (w szczególności przyjęcie w ramach nadania wydrukowanej Neokartki Mobilnej, jej przemieszczenie do Adresata i doręczenie).
 19. Data nadania – Użytkownik, korzystając z Usługi Neokartka Mobilna, może skorzystać z automatycznej daty nadania do Operatora Pocztowego (następującej do 2 dni roboczych po dniu dokonania zakupu Neokartki Mobilnej (po dniu zawarcia Umowy) zgodnie z § 7 ust 1 lit g niniejszego Regulaminu) lub wybrać przyszłą datę nadania. Wybór przyszłej daty nadania jest możliwy począwszy od następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym Użytkownik dokona zakupu Neokartki Mobilnej (jednak z gwarantowaną datą nadania u Operatora Pocztowego do 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o Neokartkę Mobilną), aż do ostatniego dnia następnego miesiąca. Wybór przyszłej daty nadania nie jest możliwy w odniesieniu do dni uznanych za święta i dni wolne od pracy. Użytkownik wyznacza przyszłą datę nadania Neokartki Mobilnej korzystając z kalendarza dostępnego w Aplikacji Mobilnej. Zawierając Umowę o Usługę z automatyczną Datą nadania lub Datą nadania krótszą niż 14 dni od zawarcia Umowy, Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na wykonanie przez Usługodawcę Usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawieranej na odległość i tym samym rezygnuje z ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy o Usługę, jeśli takie prawo mu przysługuje. Natomiast z uwagi na istotę Usługi Usługodawca informuje, że nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem prawo do odstąpienia od Umowy o Usługę Neokartki Mobilnej jako umowy zawieranej na odległość albowiem przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta (treść Neokartki, dane nadawcy i Adresata, itp.), służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 20. Konsument – za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 21. Neopaczka – Usługa świadczona drogą elektroniczną przez PPUC zgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z usługi Neopaczka w ramach Skrzynki Envelo, umożliwiająca dokonanie przez Klienta elektronicznie lub na podstawie Umowy postpaid opłaty za usługę pocztową przyjęcia, przemieszczenia oraz doręczenia paczki świadczoną przez Pocztę Polską S.A. na podstawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka PACZKA24, PACZKA48, przy czym opłata dokonywana w ramach usługi Neopaczka umożliwia skorzystanie z usługi pocztowej Poczty Polskiej PACZKA24. Nadanie przez Klienta Przesyłki w stosownej placówce Poczty Polskiej jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta regulacji Operatora Pocztowego dotyczących usługi pocztowej PACZKA24.Do niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie postanowienia Regulaminu Aplikacji Mobilnej Envelo, Regulaminu korzystania ze Skrzynki Envelo oraz regulaminy innych usług dostępnych z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej, w szczególności użyte w nich definicje. W zakresie dostępu do Usługi Neokartki Mobilnej oraz usługi Neorachunki poprzez Aplikację Mobilną pierwszeństwo w stosowaniu ma niniejszy Regulamin przed Regulaminem Aplikacji Mobilnej oraz Regulaminem korzystania ze Skrzynki Envelo.

§ 3

Rodzaj i Zakres Usług

 1. Na podstawie Regulaminu Usługodawca zapewnia Użytkownikowi dostęp do następujących Usług z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej:
  • Usługę Neokartki Mobilnej polegającą na:
   • udostępnieniu możliwości skonfigurowania Neokartki w formie elektronicznej w Aplikacji Mobilnej, zamówienia Usługi Wydruku zaakceptowanej Neokartki Mobilnej oraz zlecenia nadania przez Usługodawcę w imieniu własnym na rzecz Użytkownika u Operatora Pocztowego wydrukowanej Neokartki Mobilnej,
   • umożliwieniu Użytkownikowi przeglądania elektronicznego katalogu Awersów Usługodawcy i wyboru Awersu Usługodawcy w celu wykorzystania we własnej Neokartce Mobilnej,
   • umożliwieniu Użytkownikowi wgrywania do Aplikacji Mobilnej Awersów Użytkownika w celu ich wykorzystywania we własnej Neokartce Mobilnej,
   • umożliwieniu komponowania Neokartki Mobilnej, w tym określania treści awersu oraz rewersu Neokartki Mobilnej zgodnie z funkcjonalnościami dostępnymi poprzez Aplikację Mobilną,
   • prezentowaniu w Aplikacji Mobilnej gotowej, skomponowanej przez Użytkownika Neokartki Mobilnej,
   • przesyłaniu Neokartki Mobilnej do Systemu Informatycznego oraz dokonywaniu jej elektronicznej konwersji na dokument nadający się do druku,
  • Usługę Wydruku polegającą na wydrukowania Neokartki Mobilnej skomponowanej przez Użytkownika oraz nadaniu wydrukowanej Neokartki Mobilnej u Operatora Pocztowego na zasadach opisanych w § 7 Regulaminu.
 2. Ponadto na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi Neorachunków z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej. Dostęp do innych Usług z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie Aplikacji Mobilnej Envelo oraz Regulaminie korzystania ze Skrzynki Envelo – z odrębnościami dotyczącymi kanału mobilnego wskazanymi w Regulaminie Aplikacji Mobilnej Envelo, Regulaminie korzystania z Usługi Neokartka Mobilna, z Usługi Neorachunki oraz z usługi Skrzynka Envelo (z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej Envelo), w Cennikach dotyczących Usług dostępnych za pomocą Aplikacji Mobilnej lub w samej Aplikacji Mobilnej.
 3. Usługi Neokartki Mobilnej oraz Neorachunków za pomocą Aplikacji Mobilnej przeznaczone są wyłącznie dla Konsumentów.

§ 4

Możliwość zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Neokartki Mobilnej

 1. W celu stworzenia możliwości zawarcia Umowy o Usługę, konieczne jest uprzednie ściągnięcie i poprawne zainstalowanie Aplikacji Mobilnej na Urządzeniu Mobilnym zgodnie z następująca procedurą:
  • Użytkownik samodzielnie ściąga przez Internet odpowiednią wersję Aplikacji ze sklepu:
    1. Google Play
    2. App Store

   bądź

   1. instaluje ją poprzez zeskanowanie kodu QR;
  • Użytkownik zapoznaje się z treścią Regulaminu Aplikacji Mobilnej Envelo oraz z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje ich treść oraz wyraża zgodę na instalację i używanie Aplikacji Mobilnej na Urządzeniu Mobilnym.
 2. Brak akceptacji Regulaminu Aplikacji Mobilnej Envelo lub Regulaminu Usługi Neokartki Mobilnej jest jednoznaczny z brakiem możliwości zakończenia instalacji Aplikacji Mobilnej i brakiem możliwości korzystania z Usług.

§ 5

Zawieranie Umowy o Usługę Neokartki Mobilnej

 1. Po poprawnej instalacji i uruchomieniu Aplikacji Mobilnej na Urządzeniu Mobilnym Użytkownik może przystąpić do zawierania Umowy o Usługę Neokartki Mobilnej, używając Aplikacji Mobilnej w szczególności w celu przeglądania elektronicznego katalogu Awersów Usługodawcy lub wprowadzania Awersów Użytkownika, przygotowania (komponowania) Neokartki Mobilnej w formie elektronicznej, zaakceptowania projektu Neokartki Mobilnej, uiszczenia Opłaty oraz przesłania skomponowanej Neokartki Mobilnej do Systemu Informatycznego w celu jej konwersji na dokument nadający się do druku, a potem nadania u Operatora Pocztowego. Proces zawierania Umowy w zakresie Usługi Neokartki Mobilnej został szczegółowo opisany w § 7 Regulaminu, wraz z momentem zawarcia Umowy (§ 7 ust 1 litera g.).

§ 6

Awersy Usługodawcy / Awers Użytkownika / Treść Życzeń

 1. Użytkownik może wprowadzić do Aplikacji Mobilnej jako Awersy Użytkownika wyłącznie pliki spełniające wymagania i warunki techniczne opisane poniżej:
  1. rekomendowana rozdzielczość użytego obrazu musi wynosić w przybliżeniu 5 Mpx (pięć Megapikseli: 2550 x 1820 px);
  2. zdjęcia o rozdzielczości mniejszej niż w przybliżeniu 2 Mpx (1787 x 1275 px) nie mogą zostać użyte, a w przypadku zamiaru ich użycia Aplikacja Mobilna zaprezentuje komunikat „Za mały obraz”;
  3. zdjęcia, o rozdzielczości większej niż 2 Mpx, ale mniejszej niż 5 Mpx mogą zostać użyte jako Awers Użytkownika, ale przed załadowaniem Aplikacja Mobilna wyświetli komunikat, że jakość tego zdjęcia jest niska i rekomendowane jest użycie zdjęcia o wyższej rozdzielczości. Jeśli jednak Użytkownik zdecyduje się na użycie takiego zdjęcia, spowoduje to niską jakość wydruku na co Użytkownik zgadza się poprzez użycie takiego zdjęcia;
  4. Użytkownik może wprowadzać do Aplikacji Mobilnej wyłącznie pliki w formacie jpg, png, gif lub bmp.
 2. Przesyłając Awers Użytkownika, Użytkownik zapewnia, że:
  1. jest uprawniony do wykorzystania danego Awersu Użytkownika w ramach Neokartki Mobilnej;
  2. korzystanie przez Użytkownika z Awersu Użytkownika, w szczególności wykorzystanie go w ramach Neokartki Mobilnej, nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności majątkowych lub osobistych praw autorskich, dóbr osobistych (w tym prawa do ochrony wizerunku), praw własności przemysłowej, renomy jakiegokolwiek podmiotu;
  3. korzystanie przez Użytkownika z Awersu Użytkownika, w szczególności wykorzystanie go w ramach Neokartki Mobilnej, nie będzie naruszać jakichkolwiek dobrych obyczajów ani ogólnie przyjętych norm etycznych,
  4. Użytkownik musi liczyć się z opłatami na rzecz dostawcy usług telekomunikacyjnych zapewniającego Użytkownikowi dostęp do Internetu z poziomu Urządzenia Mobilnego (według taryfy tego dostawcy usług telekomunikacyjnych stosowanej wobec Użytkownika) za przesyłanie Awersu Użytkownika do Aplikacji Mobilnej lub Systemu Informatycznego.
 3. W celu kompozycji Neokartki Mobilnej w ramach Aplikacji Mobilnej Użytkownik może wykorzystywać Awersy Usługodawcy oraz Treść Życzeń udostępnione przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej oraz Systemu Informatycznego.
 4. Wykorzystanie Awersu Użytkownika lub Treści Życzeń wymaga ich samodzielnego ściągnięcia z Systemu Informatycznego za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej poprzez sieć Internet (za co Użytkownik musi liczyć się z opłatami na rzecz dostawcy usług telekomunikacyjnych zapewniającego Użytkownikowi dostęp do Internetu z poziomu Urządzenia Mobilnego – według taryfy tego dostawcy usług telekomunikacyjnych stosowanej wobec Użytkownika).
 5. Usługodawca upoważnia Użytkownika do wykorzystania Awersu Usługodawcy oraz Treści Życzeń w celu kompozycji Neokartki Mobilnej przez Użytkownika oraz przesłania Neokartki Mobilnej do Adresata. Z chwilą zaakceptowania Neokartki Mobilnej dla Usługi Wydruku, Użytkownik traci prawo do wykorzystywania (dalszego komponowania) Awersu Usługodawcy oraz Treści Życzeń dla tej Neokartki Mobilnej w ramach Aplikacji Mobilnej.
 6. Użytkownik uprawniony jest do wykorzystywania Awersów Usługodawcy oraz Treści Życzeń wyłącznie w celu stworzenia i przesłania Neokartki Mobilnej oraz w zakresie i na warunkach wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego.

§ 7

Korzystanie z Usługi Neokartki Mobilnej oraz Usługi Wydruku

 1. Korzystanie z Usługi Neokartki Mobilnej oraz Usługi Wydruku
  1. Użytkownik komponuje Neokartkę Mobilną przy wykorzystaniu Aplikacji Mobilnej, przy czym w ramach kompozycji Neokartki Mobilnej Użytkownik:
   • ustala awers Neokartki Mobilnej, wykorzystując Awers Usługodawcy lub Awers Użytkownika,
   • dokonuje wyboru pomiędzy dostępnymi formatami w ramach Usługi Wydruku Neokartki Mobilnej wskazanymi w § 7 ust 4 niniejszego Regulaminu;
   • ustala rewers Neokartki Mobilnej poprzez akceptację dostępnego proponowanego / wzorcowego Tekstu Życzeń lub dokonuje zmiany Tekstu Życzeń, lub wprowadza własny tekst, który zostanie zamieszczony na rewersie,
   • wprowadza swoje następujące dane Użytkownika jako zamawiającego oraz jako nadawcy Neokartki Mobilnej: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny,
  2. Użytkownik określa Adresata poprzez podanie jego imienia i nazwiska i/lub nazwy (firmy), dokładnego adresu z nazwą ulicy, numerem domu / budynku, numerem lokalu / mieszkania (o ile istnieje), kodem pocztowym i nazwą miejscowości albo oznaczeniem skrytki pocztowej.
  3. Użytkownik wybiera Datę nadania Neokartki Mobilnej (wybierając przyszłą Datę nadania w Aplikacji Mobilnej),
  4. Użytkownik zatwierdza wygląd (kompozycję) i treść Neokartki Mobilnej (tj. ostatecznie akceptuje Neokartkę Mobilną) poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w ramach Aplikacji Mobilnej;
  5. z chwilą zatwierdzenia wyglądu (kompozycji) i treści Neokartki Mobilnej przez Użytkownika następuje przesłanie Neokartki Mobilnej, skomponowanej w ramach Aplikacji Mobilnej do Systemu Informatycznego, przy wykorzystaniu sieci Internet, w celu konwersji Neokartki Mobilnej na elektroniczny format danych pozwalający na druk Neokartki Mobilnej; z chwilą ostatecznej akceptacji Neokartki Mobilnej przez Użytkownika powstaje po stronie Użytkownika obowiązek uiszczenia Opłaty za Usługę,
  6. Użytkownik dokonuje uiszczenia zgodnie z niniejszym Regulaminem i Cennikiem Usługi Neokartka Mobilna Opłaty za skorzystanie z Usługi – według parametrów skomponowanej przez siebie Neokartki Mobilnej;
  7. po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia uiszczenia przez Użytkownika Opłaty za korzystanie z Usługi, Usługodawca wysyła do Użytkownika emailem na wskazany przez Użytkownika adres email potwierdzenie dokonania płatności i przekazania Neokartki Mobilnej do wykonania Usługi Wydruku – co oznacza zawarcie Umowy o Usługę przez Użytkownika z Usługodawcą. Użytkownik zostaje poinformowany, że nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem prawo do odstąpienia od Umowy o Usługę Neokartki Mobilnej jako umowy zawieranej na odległość albowiem przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta (treść Neokartki, dane nadawcy i Adresata, itp.), służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Użytkownik, komponując Neokartkę Mobilną, może jako dane nadawcy wprowadzić wyłącznie własne dane osobowe i adresowe.
 3. W ramach Usługi Wydruku, Użytkownik zleca Usługodawcy, a Usługodawca zobowiązuje się do:
  1. wydruku Neokartki Mobilnej skomponowanej i ostatecznie zaakceptowanej przez Użytkownika, przy zachowaniu warunków technicznych wydruku opisanych § 7 ust 4 Regulaminu;
  2. dostarczenia w Dacie nadania wydrukowanej Neokartki Mobilnej do Operatora Pocztowego i jej nadania w imieniu własnym i na rzecz Użytkownika Użytkownika.
 4. Usługodawca zapewnia wydruk Neokartek Mobilnych przy zachowaniu następujących warunków technicznych:
  1. wszystkie Neokartki Mobilne są drukowane w technice kolorowej (awers i rewers),
  2. Użytkownik ma do wyboru następujące formaty wydruku:
   1. widokówki na papierze kredowym o gramaturze 350g/m2, w formacie A5 (21 cm x 14,8 cm) lub w formacie A6 (14,8 cm x 10,5 cm);
   2. karnety na papierze kredowym o gramaturze 300 g/m2 w formacie A4 składane do A5 (29,7 cm x 21,0 cm) lub w formacie A5 do A6 (21 cm x 14,8 cm);
  3. tolerancja w wymiarach Neokartki Mobilnej może wynieść do 2 mm.
 5. Użytkownik oświadcza, iż akceptuje niewielkie różnice kolorystyczne w druku offsetowym, jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze Urządzenia Mobilnego lub druku tej samej pracy na różnych maszynach drukarni. Różnice, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie podlegają reklamacji, z zastrzeżeniem § 7 ust 6 niniejszego paragrafu.
 6. Warunkiem przyjęcia przez Usługodawcę reklamacji z tytułu różnic kolorystycznych Neokartki Mobilnej jest dostarczenie do Usługodawcy wydrukowanej Neokartki. Użyte w Neokartce Mobilnej grafiki mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów ze względu na różną konfigurację Urządzenia Mobilnego Użytkownika, a indywidualne ustawienia Urządzenia Mobilnego Użytkownika mogą powodować błędne lub zniekształcone wyświetlanie kolorystyki Neokartki Mobilnej. Reklamacja złożona na tej podstawie przez Użytkownika może nie zostać uznana przez Usługodawcę
 7. Usługodawca zobowiązany jest do wydrukowania Neokartki Mobilnej oraz jej nadania u Operatora Pocztowego w Dacie nadania wybranej przez Użytkownika, przy czym w odniesieniu do Daty nadania wybranej przez Użytkownika Usługodawca dokonuje powyższego w terminie do 2 (dwóch) Dni Roboczych po dniu zawarcia Umowy o Usługę (zgodnie z postanowieniami § 7 ust 1 lit g Regulaminu).
 8. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do nadania Neokartki Mobilnej u Operatora Pocztowego w imieniu Usługodawcy na rzecz Użytkownika.
 9. Użytkownik nada wydrukowaną Neokartkę Mobilną u Operatora Pocztowego, bez potwierdzenia nadania i doręczana ona będzie bez pokwitowania odbioru.
 10. Usługodawca oświadcza, że dane Użytkownika jako nadawcy Neokartki Mobilnej oraz podane przez Użytkownika dane Adresata zostaną wydrukowane na Neokartce Mobilnej i będą widoczne na Neokartce Mobilnej. Użytkownik zapewnia, że jest uprawniony do podania danych Adresata oraz do ujawnienia danych Adresata w ramach Neokartki Mobilnej.
 11. Po nadaniu Neokartki Mobilnej przez Usługodawcę w imieniu własnym i na rzecz Użytkownika, Operator Pocztowy (jako odrębny od PPUC administrator danych) wykonuje usługę pocztową w oparciu o dotyczące go przepisy regulujące działalność pocztową oraz w oparciu o wydane przez Operatora Pocztowego regulaminy.

§ 8

Opłaty

 1. Usługa Neokartki Mobilnej świadczona jest za zapłatą Opłaty określonej w Cenniku.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Opłaty za korzystanie z Usługi Neokartki Mobilnej określonej w Cenniku wyłącznie w przypadku ostatecznego zaakceptowania danej Neokartki Mobilnej (zgodnie z postanowieniami § 7 ust 1 Regulaminu). Korzystanie z Usługi Neokartki Mobilnej do momentu zaakceptowania ostatecznego danego projektu Neokartki Mobilnej (tj. do momentu przesłania Neokartki Mobilnej do Systemu Informatycznego w celu jej konwersji na format nadający się do druku) nie podlega Opłacie (oprócz opłat ponoszonych odrębnie przez Użytkownika na rzecz dostawcy usług telekomunikacyjnych zapewniającego Użytkownikowi dostęp do Internetu z poziomu Urządzenia Mobilnego – według taryfy tego dostawcy usług telekomunikacyjnych stosowanej wobec Użytkownika).
 3. Użytkownik może dokonać zapłaty za Usługę Neokartki Mobilnej w następujący sposób:
  1. SMS Premium;
  2. Direct Biling;
  3. po doładowaniu elektronicznej portmonetki;
  4. kartą płatniczą lub kredytową;
  5. przelewem bankowym
 4. Płatność Opłat za świadczenie Usługi Neokartka Mobilna dokonywana w sposób opisany w § 8 ust. 3 lit c Regulaminu następuje za pośrednictwem Operatora Płatności Elektronicznych (tj. spółki SkyCash Poland S.A., której pełne dane zostały podane w ramach definicji Operatora Płatności Elektronicznych). Płatność Opłat za świadczenie Usługi Neokartka Mobilna dokonywana w sposób opisany w § 8 ust. 3 lit d Regulaminu następuje za pośrednictwem Operatorów Płatności Elektronicznych (tj. spółki SkyCash Poland S.A. oraz PayPro S.A., których pełne dane zostały podane w ramach definicji Operatora Płatności Elektronicznych). Płatność Opłat za świadczenie Usługi Neokartka Mobilna dokonywana w sposób opisany w § 8 ust 3 lit a i b następuje za pośrednictwem Dostawcy Usługi SMS Premium i Direct Billing (tj. spółki Digital Virgo S.A., której pełne dane zostały podane w ramach definicji Dostawcy Usługi SMS Premium i Direct Billing). Płatność Opłat za świadczenie Usługi Neokartka Mobilna dokonywana w sposób opisany w § 8 ust 3 lit e następuje za pośrednictwem Operatora Płatności Elektronicznych (tj. spółki PayPro S.A., których pełne dane zostały podane w ramach definicji Operatora Płatności Elektronicznych).
 5. W ramach Opłaty Usługodawca pobiera od Użytkownika Opłatę Pocztową, którą przekazuje Operatorowi Pocztowemu.
 6. W przypadku poprawnego dokonania płatności przez Użytkownika Operator Płatności Elektronicznych/Dostawca Usługi SMS Premium i Direct Billing przekazuje Usługodawcy odpowiednią informację zwrotną, na podstawie której Usługodawca prześle w formie elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie otrzymania Opłaty.
 7. Użytkownik kontaktując się z BOK Usługodawcy może żądać wystawienia faktury VAT obejmującej kwotę zapłaconej Opłaty oraz dane Użytkownika podane przy zamawianiu Neokartki Mobilnej (tj. dane zamawiającego oraz adres korespondencyjny). Faktura elektroniczna będzie przesłana Użytkownikowi niezwłocznie na wskazany przez niego adres email, natomiast faktura w postaci wydrukowanego dokumentu zamówiona na wyraźne życzenie Użytkownika zostanie wysłana do Użytkownika pocztą tradycyjną w terminie do 30 dni.
 8. Niezależnie od Opłaty Użytkownik ponosi we własnym zakresie koszty połączenia i korzystania z sieci Internet na rzecz dostawcy usług telekomunikacyjnych zapewniającego Użytkownikowi dostęp do Internetu z poziomu Urządzenia Mobilnego – według taryfy tego dostawcy usług telekomunikacyjnych stosowanej wobec Użytkownika.

§ 9

Zwrot w przypadku braku możliwości doręczenia Neokartki Mobilnej

 1. Jeśli w trakcie procesu doręczenia Neokartki Mobilnej przez Operatora Pocztowego zostanie ona zakwalifikowana jako niemożliwa do doręczenia, zostanie ona zwrócona na adres i zgodnie z danymi podanymi przez Użytkownika jako dane nadawcy, na rzecz którego Usługodawca nadał u Operatora Pocztowego Neokartkę Mobilną.
 2. Jeśli w trakcie procesu doręczenia Neokartki Mobilnej przez Operatora Pocztowego zostanie ona zakwalifikowana jako niemożliwa do doręczenia, zostanie ona zwrócona na adres i zgodnie z danymi podanymi przez Użytkownika jako dane nadawcy, na rzecz którego Usługodawca nadał u Operatora Pocztowego Neokartkę Mobilną.
 3. Jeśli dostarczenie Neokartki Mobilnej było niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, wówczas Użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych Opłat oraz Opłaty Pocztowej.

§ 10

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z korzystania z Usługi Neokartka Mobilna, z Usługi Neorachunki oraz z Usługi Skrzynka Envelo (z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej Envelo) jest PPUC – Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000425263, NIP 525-25-33-454, Regon 146182054, o kapitale zakładowym 11 000 000 zł (w całości wpłaconym).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w zakresie usług i funkcjonalności pocztowych dostępnych poprzez Aplikację Mobilną jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, Regon 010684960, o kapitale zakładowym 774.140.000,00 złotych (w całości wpłaconym).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Usługi Neokartka Mobilna, z Usługi Neorachunki oraz z Usługi Skrzynka Envelo (z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej Envelo).
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opisane w dokumencie Polityka prywatności dostępnym pod adresem internetowym https://www.envelo.pl/polityka-prywatnosci.html.

§ 11

Odpowiedzialność

 1. W ramach wykonywania Umowy Usługodawca nie tworzy, nie weryfikuje ani w żaden sposób nie zmienia jakichkolwiek danych lub treści wprowadzanych przez Użytkownika, w szczególności dotyczy to zarówno treści i Danych dostarczanych przez Użytkownika, jak i wszelkich efektów uzyskanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnych w ramach Aplikacji Mobilnej, Systemu Informatycznego lub danej Usługi.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść oraz skutki swojego korzystania z wprowadzonych przez siebie treści lub danych.
 3. W świetle regulacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną Usługodawca nie jest inicjatorem przekazu treści i danych Użytkownika w związku wykonywaniem Umowy i korzystaniem z Usług, nie wybiera odbiorcy przekazów Użytkownika, nie wybiera ani nie modyfikuje treści lub Danych Użytkownika (hosting). To oznacza, że Usługodawca zapewnia tylko zasoby techniczne w formie możliwości dostępu do Aplikacji Mobilnej, Systemu Informatycznego lub Usług, a o ich wykorzystaniu decyduje wyłącznie Użytkownik. Usługodawca nie monitoruje zawartości treści ani danych Użytkownika.

§ 12

Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę

 1. Usługodawca może wstrzymać wykonanie Usługi lub wypowiedzieć daną Umowę o Usługę ze skutkiem natychmiastowym lub z zachowaniem wskazanego okresu wypowiedzenia, w utrwalonej formie (w tym formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika) wyłącznie z ważnych powodów. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie Umowy o świadczenie danej Usługi rozumie się w szczególności:
  1. naruszenie przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, Regulaminu Aplikacji Mobilnej lub Regulaminu korzystania ze Skrzynki Envelo;
  2. podejmowanie przez Użytkownika działań stanowiących naruszenie przepisów prawa lub praw innych osób lub jeśli grożą one takim naruszeniem, a w szczególności stanowią naruszenie majątkowych lub osobistych praw autorskich, prawa do prywatności, prawa do wizerunku, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej jakichkolwiek podmiotów lub grożą takim naruszeniem;
  3. Jeśli ktoś dopuści się za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub Systemu Informatycznego naruszenia praw lub dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników korzystających z Aplikacji Mobilnej lub Systemu Informatycznego lub jeśli działania Użytkownika stanowią naruszenie dobrych obyczajów
  4. prowadzenie działań naruszających lub zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego lub Aplikacji Mobilnej;
  5. podawanie nieprawdziwych danych własnych (w tym jako nadawcy lub zamawiającego) lub Adresata;
  6. przekazywanie w Neokartce Mobilnej skomponowanej w ramach korzystania z Usługi Neokartki Mobilnej treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym, obraźliwym, pornograficznym lub w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego,
  7. prowadzenie działań naruszających lub mogące naruszać renomę lub dobre imię Usługodawcy lub podmiotu z Grupy Poczty Polskiej S.A.

§ 13

Dostęp do Usługi Skrzynka Envelo poprzez Aplikację Mobilną

 1. Użytkownik w okresie obowiązywania umowy o korzystanie z Aplikacji Mobilnej ma możliwość korzystania z Usługi Skrzynki Envelo poprzez Aplikację Mobilną. Zasady działania wskazanej Usługi zostały przedstawione w Regulaminie korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo dostępnym na stronie https://www.envelo.pl/regulamin.html.
 2. Niektóre Usługi dostępne z poziomu Skrzynki Envelo zostały w Aplikacji Mobilnej Envelo zrealizowane w sposób odrębny od dostępu do usług Platformy Envelo z poziomu strony www. Poniżej znajduje się wykaz wszystkich odrębności w zakresie korzystania z Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej Envelo względem Platformy Envelo z poziomu strony www:
  1. W Aplikacji Mobilnej Envelo nie jest dostępne tworzenie, edycja i wysyłanie Neolistów Masowych oraz dostęp do archiwum zamówień Neolistów Masowych,
  2. W Aplikacji Mobilnej Envelo nie jest dostępna opcja wyboru wydruku pola adresowego na oddzielnej kartce dla Neolistu Drukowanego,
  3. W Aplikacji Mobilnej Envelo nie jest dostępna opcja wyboru rodzaju adresata: osoba fizyczna lub przedsiębiorca dla Neolistu Drukowanego. Podanie nazwy (firmy) w formularzu adresowym Neolistu Drukowanego jest jednoznaczne z wysyłką neolistu do adresata będącego przedsiębiorcą,
  4. W Aplikacji Mobilnej Użytkownik może dokonać zapłaty za Usługę Neolistu wyłącznie w następujący sposób:
   1. po doładowaniu elektronicznej portmonetki;
   2. kartą płatniczą lub kredytową;
   3. przelewem bankowym;
   4. SMS Premium.
  5. W Aplikacji Mobilnej Envelo przeznaczonej na urządzenia z systemem operacyjnym Windows Phone nie są dostępne oczekujące i wysłane Neopaczki.
 3. Płatność Opłat za świadczenie Usługi Neolist dokonywana w sposób opisany w §13 ust. 2 pkt 4) lit a Regulaminu następuje za pośrednictwem Operatora Płatności Elektronicznych (tj. spółki SkyCash Poland S.A., której pełne dane zostały podane w ramach definicji Operatora Płatności Elektronicznych). Płatność Opłat za świadczenie Usługi Neolist dokonywana w sposób opisany w §13 ust. 2 pkt 4) lit b i c Regulaminu następuje za pośrednictwem Operatorów Płatności Elektronicznych (tj. spółki PayPro S.A., których pełne dane zostały podane w ramach definicji Operatora Płatności Elektronicznych). Płatność Opłat za świadczenie Usługi Neolist dokonywana w sposób opisany w § 13 ust 2 pkt 4) lit d następuje za pośrednictwem Dostawcy Usługi SMS Premium i Direct Billing (tj. spółki Digital Virgo S.A., której pełne dane zostały podane w ramach definicji Dostawcy Usługi SMS Premium i Direct Billing).

§ 14

Dostęp do Usługi Neorachunki poprzez Aplikację Mobilną

 1. W zakresie dostępu do Usługi Neorachunki poprzez Aplikację Mobilną zastosowanie mają następujące zasady:
  Faktura Elektroniczna:
  faktura elektroniczna w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.
  Neofaktura:
  Faktura Elektroniczna wystawiona przez Wystawcę zaakceptowanego przez Użytkownika w ramach Usługi Neorachunku, oraz dystrybuowana do Użytkownika, który dokonał Aktywacji Subskrypcji neofaktur danego Wystawcy zaakceptowanej przez danego Wystawcę.
  Neorachunek lub Usługa Neorachunku:
  nazwa handlowa Neofaktury z punktu widzenia jej odbiorcy, czyli Użytkownika, który dokonał Aktywacji Subskrypcji neofaktur danego Wystawcy zaakceptowanej przez danego Wystawcę.
  Wystawca:
  Przedsiębiorca (lub inny podmiot uprawniony / zobowiązany do wystawiania faktur VAT), który łącznie: (i) spełnia świadczenie, np. świadczy określone usługi na rzecz Użytkownika (na podstawie odrębnej umowy z Użytkownikiem) i który wystawia mu z tego tytułu faktury VAT oraz (ii) który jednocześnie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą zlecił Usługodawcy dystrybuowanie w jego imieniu faktur elektronicznych (Neorachunków) do Użytkowników, którzy dokonali Aktywacji Subskrypcji. Interaktywna lista Wystawców, w imieniu których Usługodawca jest upoważniony do przesyłania Neorachunków, jest dostępna w ramach funkcjonalności Usługi Neorachunku z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej.
  Aktywacja Subskrypcji:
  elektroniczny wniosek Użytkownika złożony za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w ramach funkcjonalności Usługi Neorachunku, kierowany do określonego przez Użytkownika Wystawcy Neorachunków o przesyłanie Neorachunków Użytkownika na jego Skrzynkę Envelo. Aktualna lista Wystawców jest dostępna w ramach funkcjonalności Usługi Neorachunku.
  Subskrypcja:
  podstawowa funkcjonalność Usługi Neorachunku, polegająca na dostarczaniu Użytkownikowi Neorachunków wystawionych przez Wystawcę, określonego przez Użytkownika w Aktywacji Subskrypcji (zaakceptowanej przez wskazanego Wystawcę).
  Skrzynka Envelo:
  prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę pod Envelo ID oraz unikalną nazwą (login) indywidualne, interaktywne konto (elektroniczny profil Użytkownika na Platformie Envelo), w którym gromadzone są m.in. informacje na temat działań podejmowanych przez Użytkownika w ramach Envelo oraz umożliwiające korzystanie z Usług i funkcjonalności dostępnych w ramach Envelo dla Użytkownika zalogowanego do Skrzynki Envelo. Szczegółowe zapisy dot. korzystania ze Skrzynki Envelo regulowane są przez Regulamin Skrzynki Envelo dostępny pod adresem:  https://www.envelo.pl/regulamin.html
 1. Aby skorzystać z usługi Neorachunki należy zalogować się przez Aplikację Mobilną Envelo do Skrzynki Envelo.
 2. Użytkownik w okresie obowiązywania umowy o korzystanie z Aplikacji Mobilnej ma stałą możliwość podglądu, pobrania, zapisania oraz wydruku Neorachunków doręczonych przez Wystawcę.
 3. Neorachunki są udostępniane Użytkownikowi wyłącznie w formacie PDF (Portable Document Format) – wyłącznie po stronie Użytkownika leży zapewnienie sobie odpowiedniego (legalnego) oprogramowania obsługującego wymieniony format Neorachunków na Urządzeniu Mobilnym. Neorachunki są dostarczane Użytkownikowi jako załączniki do wiadomości elektronicznych Wystawcy kierowanych do Użytkownika.
 4. W ramach funkcjonalności Usługi Neorachunki, Użytkownik może dowolnie dokonywać Aktywacji Subskrypcji Neorachunków pochodzących od Wystawcy lub Wystawców. Każdorazowo w ramach Aktywacji Subskrypcji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie Neofaktur elektronicznych od danego Wystawcy.
 5. Doręczenie Użytkownikowi Neorachunku danego Wystawcy następuję z chwilą, gdy wiadomość elektroniczna zawierająca Neorachunek zostaje przesłana przez Usługodawcę do Aplikacji Mobilnej Użytkownika i pozostaje tam gotowa do zapoznania się z nią przez Użytkownika.
 6. Usługodawca nie ma wpływu na przyczyny oraz terminy Dezaktywacji Subskrypcji przez danego Wystawcę. Usługodawca niniejszym informuje Użytkownika, że Wystawca może dezaktywować Subskrypcję danemu Użytkownikowi np. w wypadku rozwiązania umowy łączącej Wystawcę z Użytkownikiem.
 7. Subskrypcja w stosunku do danego Wystawcy wygasa w każdym przypadku z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Wystawcą będącego podstawą Subskrypcji. W przypadku rozwiązania umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem automatycznie wygasają wszystkie dotychczasowe Subskrypcje.
 8. Usługodawca zobowiązuje się względem Użytkownika, że Neorachunki otrzymane przez Użytkownika pozostają w Aplikacji Mobilnej Użytkownika do czasu jej odinstalowania z Urządzenia Mobilnego Użytkownika lub usunięcia jej plików w Urządzeniu Mobilnym Użytkownika.
 9. Użytkownik zostaje poinformowany, że nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem prawo do odstąpienia od Umowy o Usługę Neorachunków jako umowy zawieranej na odległość albowiem przedmiotem świadczenia jest rzecz lub treść nieprefabrykowana, wyprodukowana według indywidualnego stosunku prawnego łączącego Wystawcę i Konsumenta (treść Neorachunku, dane Wystawcy i Użytkownika, itp.), służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, natomiast Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o korzystanie z Usługi Neorachunków poprzez odinstalowanie Aplikacji Mobilnej z Urządzenia Mobilnego.

§ 15

Postanowienia Końcowe

 1. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu. W szczególności Usługodawca dokona zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:
  1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, w szczególności nowych (zmienionych) przepisów prawa;
  2. konieczności dostosowania działalności Usługodawcy do zaleceń (nakazów/ orzeczeń/ postanowień/ wytycznych) decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego;
  3. zmiany danych podmiotów opisanych w Regulaminie (np. numeru wpisu do KRS, adresu itp.) lub zmiana podmiotów wskazanych w Regulaminie (np. zmiana podmiotu będącego Operatorem Płatności Elektronicznych);
  4. wprowadzenia nowych usług lub funkcjonalności powiązanych z Usługami lub zmiany sposobu świadczenia Usług;
  5. zmiany parametrów technicznych wydruku Neokartki Mobilnej;
  6. wprowadzenia nowych wersji Aplikacji Mobilnej dla nowych Urządzeń Mobilnych lub zmiany parametrów technicznych lub rodzaju Urządzeń Mobilnych;
  7. zmiany zasad rozliczenia Opłat;
  8. zmiany wysokości Opłat;
  9. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług (np. wprowadzenie nowych wymagań technicznych);
  10. powstania nowych lub zmiana ryzyk związanych z korzystaniem z Usług;
  11. konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników.
 2. Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu poprzez wyświetlenie informacji o dokonanych zmianach Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu w ramach Aplikacji Mobilnej oraz zamieszczenie nowej wersji Regulaminu (wraz z oznaczonymi zmianami) w ramach Aplikacji Mobilnej. Ponadto informacji o dokonanych zmianach Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu zamieszczona zostaje na stronie https://mobile.envelo.pl/docs/regulamin.html. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli po jego zmianie przystąpił do zawarcia Umowy o Usługę z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.
 4. Umowy o Usługę zawarte i jeszcze nie wykonane w dacie zmiany Regulaminu Usługodawca wykona na dotychczasowych warunkach, obowiązujących przed zmianą Regulaminu.