Oświadczenie dotyczące danych osobowych

Szanowny Kliencie, wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000425263, NIP 525-25-33-454, REGON 146182054, o kapitale zakładowym 11 000 000,00 zł w całości wpłaconym („Spółka”).
 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  1. na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wtedy, gdy to przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonania umowy (świadczenie usług dostępnych na platformie Envelo.pl lub poprzez Aplikację Mobilną Envelo, w szczególności umowy o Skrzynkę Envelo, umów o usługi takie jak: neoznaczek, neopaczka, neokartka, neolist, neofaktura, neorachunek, itp.),
  2. na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze (np. rozpatrywanie reklamacji, rozliczenia podatkowo-księgowe, wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) oraz
  3. na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f), tj. w innych prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych (np. dochodzenia roszczeń przez nas jako administratora danych).
 3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie w celu świadczenia usług dostępnych na platformie Envelo.pl lub poprzez Aplikację Mobilną Envelo współpracującym ze Spółką odbiorcom danych osobowych (w tym podwykonawcom) – według następującego wykazu. Nie przekazujemy Twoich danych organizacjom międzynarodowym ani do państw trzecich, natomiast zgodnie z Twoim zleceniem dokonujemy jako formalny nadawca nadania Twoich przesyłek u operatora pocztowego – Poczta Polska S.A. – jeśli wybrałeś skorzystanie z takiej usługi oraz zapewniamy Ci możliwość dostępu do płatności oferowanych przez operatorów płatności elektroniczny lub poprzez sms-premium – jeśli sam wybrałeś taki sposób płatności za usługi Envelo.
 4. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Jakub Szajdziński, nr telefonu: 601-362-058, e-mail: InspektorODO@envelo.pl.
 5. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres dokonywania czynności przed zawarciem umowy, przez okres obowiązywania umowy o świadczenie danej usługi, okres przetwarzania danych w innych prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych (np. dochodzenia roszczeń przez administratora danych) oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. rozpatrywanie reklamacji, rozliczenia podatkowo-księgowe, wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług dostępnych na platformie Envelo.pl (tj. niezbędne do zawarcia i wykonania umów o świadczenie tych usług).
 7. W związku ze specyfiką naszych usług, możemy korzystać ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w przedmiocie zawarcia umowy (świadczenie usługi dostępnej na platformie Envelo.pl). Na podstawie dostarczonych przez Ciebie informacji (wiek) nasz system może oceniać , czy możemy zawrzeć z Tobą umowę o świadczenie usługi dostępnej na platformie Envelo.pl – zakładamy, że posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych. Automatycznie analizujemy dostarczone przez Ciebie informacje w zakresie np. prawidłowego wypełnienia przez Ciebie wszystkich pól koniecznych do zawarcia i wykonania umowy. Jeśli nie wypełnisz poprawnymi danymi wszystkich wymaganych pól naszego elektronicznego formularza nasz system automatycznie odmówi zawarcia z Tobą umowy i nie będziesz mógł skorzystać z żądanej przez Ciebie usługi dostępnej na platformie Envelo.pl lub poprzez Aplikację Mobilną Envelo.
 8. Twoje dane osobowe w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o daną usługę Envelo nie będą profilowane.
 9. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zawarte są w naszej Polityce prywatności Spółki.
 10. Przysługują Ci następujące prawa (bardziej szczegółowo omówione w naszej Polityce prywatności) w zakresie Twoich danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych i ich poprawiania,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).