Oświadczenie do formularza RODO

Szanowny Kliencie, wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz wykonując Twoje uprawnienie określone w art. 15 RODO (prawo dostępu do danych osobowych) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000425263, NIP 525-25-33-454, REGON 146182054, o kapitale zakładowym 11 000 000,00 zł w całości wpłaconym („Spółka”).
 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe udostępnione w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze (udzielenie informacji w odpowiedzi na Twoje pytanie / zadany temat).
 3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie w celu udzielenia informacji w odpowiedzi na Twoje pytanie / zadany temat współpracującym ze Spółką odbiorcom danych osobowych (w tym podwykonawcom) – według następującego wykazu. Nie przekazujemy Twoich danych organizacjom międzynarodowym ani do państw trzecich.
 4. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Jakub Szajdziński, e-mail: InspektorODO@envelo.pl.
 5. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres przygotowywania i udzielania Ci odpowiedzi (tj. przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze) oraz okres przetwarzania danych w innych prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych (np. dochodzenia roszczeń przez administratora danych lub obrony przed roszczeniami), nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat.
 6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania Twojego prawa dostępu do Twoich danych osobowych.
 7. W związku ze specyfiką formy kontaktu, będziemy korzystać ze zautomatyzowanego procesu przetwarzania Twoich danych (ich zautomatyzowane przesłanie do jednostki przygotowującej odpowiedzi) oraz jeśli nie wypełnisz poprawnymi danymi wszystkich wymaganych pól naszego elektronicznego formularza nasz system może automatycznie odmówić przyjęcia Twojego zgłoszenia.
 8. Twoje dane osobowe w związku z przygotowywaniem oraz udzieleniem Ci odpowiedzi nie będą profilowane.
 9. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zawarte są w naszej Polityce prywatności.
 10. Przysługują Ci następujące prawa (bardziej szczegółowo omówione w naszej Polityce prywatności) w zakresie Twoich danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych i ich poprawiania,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).